Skip to main content

Full text of "Systema orbis vegetabilium : quod gratiosi medicorum ordinis consensu et auctoritate"

See other formats


4 LIBRARY OF THE CRAY HERBARIUM 
HARVARD UNIVERSITY 
THE GIFT OF \ 

,y ■ '['M: k 

r 

i 

i 
. • .-I 

SYSTEMA 

loRBIS VEGETABILIUM 

J 

QUOD 

GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS 

CONSENSU ET AUCTORITATE 

DISSERTATIONE INAUGURATI 

AD 

SUMMOS IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES 

niTE IMPETRAKDOS 

ANT, D. CAL. A. MDCCCXXX. 

IN ‘UDITORIO MAJORI H. A. M. S 

POBLICE DEPENDET 
AUCTOR 

FRID. CAROL. LUD. RUDOLPHI 

RATZEBURGENSIS , 

PHIL. DR. A, A. Ii. X>. M. SOC. BOT. RATISB. 
SODAB. 


OPPONENTIBUS 

F. LAURER, MED. DOCTORAND. 
C. SCfIMIDT, MED. DOCTORAND. 
J. WENZEL ; MED. CAND. 


gryphiae 

IIAllVARD UNIVERSITY HERBARIUM. 


GHFT 03U 


Jk- A 


1yy~~C<- 


A 

VIRIS 


SUMME COLENDIS 


FR. AUG. G. BERNDT, 

MED. ET CHIR, DR. 

MED. PR. ART. OBSTETR. ET’ MED. FOR. PROF. P. O. 
CLIN. MED. ET OBSTETR. NEC NON NOSOC. PROY. 
POM. DIRECT. PLUR. SOC. LIT. SODAL. 

H. 'P. FACCLTATTS MED. DECAN. 


FR. HORNSCHUCFI, 

PHIL. DR. HIST. NAT. PROF. P. O. HORT . BO T. ET 
MUS. ZOOL. DIRECT. PLUR. SOC. LIT. SODAL. 


PRAECEPTORIBUS SUIS 


HASCE PAGELLAS 


D. D. D. 


AUCTOR 
V •* 


t' ^1' 

»' " I .u.fe i ^A. ‘'- ■ • ^ ^ 'P ■ t« '-> ' W|3|« > < 


.^> .»* 'X' 'X,’> , 'i’:rX/9T • ■ ; :. . 

/«', ;*|v-'X:iK' : ■ '>i! ■' ■'■ ' ''V-' 


i 


f -9 
' ' *■ -iJ - ■'’ --t 

... % - . • • 

■ , r .-V, - |. X ■ . - . -rr''" •'■^ ^"‘-v ■ 

|. „;■- ■> 4- k- {• '• ■: ' ,;■. ' ' 

' ■ ■ :. 'i'-'- «,■'.' t 

■ , 'j. ‘ i c '■ ■ 'iit^ 1^; v’’f ■ xt,’:, .. ■, 

i* .. >iX' 


• ' 


W ^ ■■ / . 71., ■ : V.. . 


*■ }:'"'r''' ■■ 


? »■ 


♦- 


iiiA*.',* . . - ■ - X- , * kV 


-'.-t', 


ii 
# 


r* 


-r!. • ,<1 

■ .' V .yfr.-wk ;,4( 
«i- 


■■ * ,, ’■ 

■k' .' . 

• i.: .rxv;' , . ■ v • '.^U-^rv' 


/ • 


#• - 


-I ^ 


Syftema 

Orbis Vegetabilium 


I. I^undamentiim fyfteiiiatis. 

1* Philofophia omnium fcientiarum fumma 
principiumque; bafis elt et norma cognitionis. 
Extra philofophiam nulla cognitio. 

2* Complexum principiorum fcientiae fyRe- 
m a dicimus. Sine fyftemate nulla fcientia. 

3* Sola autem idea fyltematis principium eft 
fcientiae; fyftema ipfum analylis elt vel 
disjunctio ideae^ Syftematis idea fphaera 
fcientiae. 

4. Sed fynthelis quoque difperll fyliematis ad 
ideam ducit fyltematis. Syftema igitur vel 
analylis fuae elt ideae, vel fyltematis idea 
fynthelis eft fyltematis. 

Itaque duo tantum univerfalia funt fyfte- 
mata ; alterum ex idea fyltematis conforma- 
tum^ alterum fyltematis formans ideam. 

6» Principium autem fcientiae ($. 3.) totam 
confiituit fcientiam; fecundum fyftema 
tota fefe ordinet fcientia necelTe eft. Syftema 
fcientiarum loculamentum. 

7» Itaque duo et pbilofophiae eicftant fyftemata. 
Alterum ex fummo philofophiae, ex ElTe 
abfoluto^ initium ducit, ad objecta defcen 

1 ' 


2 


dens; quod quidem fyflema Fhilofophia 
tranfcendentalis adpellatur. Alterum ex 
objectis Abfoluti illorum feriem perfequens, 
ad ideam Abfoluti progredi conatur, quod 
fyftema Fhilofophiam naturalem ad> 
pellamus. 

8, Quum philofophia fcientiarum fit fyfiema, 
in quaque fcientia duo utrique philofophiae 
fyftemati refpodentia fint fyftemata necelTeelt. 

9, Eft itaque, fi, quae nobis probata funt, ad 
corpora naturalia transferre volueris, fyfte- 
ma naturae tranfcendentale - philo- 
fophicum, et fyftema naturae natu- 
rale- philofophicum. 

lO* Syftema, quod ex idea disponitur, atque 
ab ipfis fyftematis principiis originem ducit, 
verum et imicum fyftema eft mere philo- 
fophicum. Syftema e contrario, quod ex 
objectis proficiscitur, fyftema eft abftrac- 
tum. Illud ab ideis principiisque, hoc ab 
argumentationibus pendet. Alterum analy- 
ticum, alterum fyntheticum eft fyftema. 

11» Syftema philofophicum ex axiomatibus or- 
dinem conftituit, quae omni organismo om- 
nique ejus natura et ratione, ideoque Phy- 
fiologia, Anatomia, Terminologia, Cosmolo- 
gia nituntur, quare objectivum, phyfio- 
logicum eft fyftema. Syftema e contrario 
abftractum ex fimilitudine rationeque orga- 
nismorum inter fe , quae ex fola Terminolo- 
gia pendet, disponitur; fubjectivum itaque, 
affinitatis eft fyftema. 

12» Phyfiologicum fyftema fyftematicas format 
fectiones, — claffes. Clafles igitur e con- 
templatione rerum naturalium omni ex parte. 


3 

quatenus sint referendae ad fe ipfas, ad alias 
et ad Univerfum, proiicifcuntur» 

13» Afllnitatis fyftema Tectiones format ad fimi- 
litudinem-— familia s. Familia e fola ori- 
untur contemplatione rerum naturalium ra- 
tionisque qua inter fe conjunguntm*. 

14* Phyfiologicum tantum fyfiema , clalTes for- 
mans, jure dici poteft fyfiema. AfHnitatis 
fyftema, familias formans, non fyftema fed 
methodus eft adpellandum. 

15. Syftema naturae tranfcendentale - philofo- 
phicum folum eft genuinum fyftema natu- 
rae; fyftema naturae naturale - philofophi- 
cum naturalis tantum eft methodus. 

l6* Syftema naturale in contemplandis ob- 
jectis ab iis organismis, qui, fi ad perfectio- 
nis gradum attenderis, altiorem tenent lo- 
cum, ad eos defcendit, qui inferiore col- 
locandi funt loco; progreditur ergo ex cen- 
tro ad peripheriam, ficuti ex idea ad ob- 
jecta. 

17. Methodus naturalis e contrario ab organis- 
mis minus perfectis ad magis perfecta, a pe- 
ripheria ad centrum, ficuti ab objectis ad 
ideam, gradatim adfcendit. 

18. Syftema non eft artificiale, naturale fit ne- 
cefle eft. Syftema quod dicitur artificiale dis- 
pofitio eft, non fyftema. 

IL Numerus fyltematis* 

19« Syftema disjunctio ideae fyftematis 
(5* 3-); quaevis autem disjunctio divifio eft, 
ex qua prima oritur Dyas. 

20* Sicuti autem duo tantum exftant in fci- 

1 * 


4 

entia fyftemata, unica tantum in fyftemate 
Dyas. 

21, Dyas autem non est numerus, fed fola 
Monas iterum pofita. Primus efEcitur nu- 
merus 2 + 1 ponendo. 

22, Numerus igitur definitus fyftemati non 
ineft, nili Monas pluries pofita, quae nu- 
merum quidem , neutiquam vero definitum 
praebet. 

23* Profecto ergo numerus abfolutus in 
fyftemate non deprehenditur. Numeri com- 
pedibus obftringi fe non patitur natura! 

24» Dyas igitur distributionem conftituit funda- 
mentalem; regna flftit fyftematis. V. c. So- 
les — planetae. Corpora organica — anor- 
'ganica. Caudex adfcendens — defcendens. 
Cotyledoneae — Acotyledoneae. Morbi pfy- 
chici — phyfici. cet. 

25» Trias primus eft numerus; Trias ergo nu- 
merus orbium fyftematis. V. c. Soles — 
planetae — cometae. Animalia — vegeta- 
bilia — mineralia. Folium — caulis — 
radix. Cotyledoneae — pfeudocotyledo- 
neae — acotyledoneae. Morbi pfychici — 
dynamici — organici, cet. 

26» Sicuti ex Dyade Trias, ita caeteri quoque 
ex illis prodeunt numeiu. Syftema igitur 
non conftat iterata divifione dichotomica, 

in. Organa plantarum. 

27» Plantae idea omnem complectitur plantam, 
omnemque quam habet ad fe ipfam, ad aliasy 
ad Univerfum rationem. 


5 

28* Idea plantae typice gradibus evolutionis 
plantae exponitur. 

29» Planta explicatio est organorum plantaram. 

30. Plantarum organa gradus funt evolutionis 
plantae. 

31- Planta, fumma ratione, Univerll fcilicet, 
aquam inter et lucem, terram inter et folem 
pendet, ex illis progrediens , ad hos tendens. 

32. Ba fis nifus plantae i'egnum est minerale; li- 
beratio a fosfilium vitae expertium vinculis 
fummum, ut ita dicam, plantae a natura ipfa 
infitum defiderium. 

33. Regno animalium plantae nifus Unitur; ani- 
malia fui ipfius nifus metam transgrefla con- 
fp icatur planta. 

34. Planta igitur organismus est, ut ita dicam, 
bipolaris, biarticulatus, cujus alter polus reg- 
no inhaeret mineralium, alter ad regnum 
animalium enititur. 

35. Duos inter polos femper adest exaequa- 
tionis punctum, tam idealiter quam reali- 
ter, utrumque conjungens polum, utrius- 
que confectationem illudens. 

36. Itaque plantarum organa in duas dividuntur 
feries, quae, uno|eodemque exortae puncto, 
libi invicem oppofitae funt, quarum altera 
alteram fugere videtur atque revera fugit. 

37. Prior vel inferior organorum feries plan- 
tarum , ad terram et aquam verfa, terres- 
tria amplectitur plantae organa. 

38. Terrestria plantae organa caudicem de- 
foendentem, radicem adpellamus. 

39 . Pofterior vel fuperior feries organorum 
plantarum, in lucem verfa, ad folem adfcen- 
dens, lucis continet organa plantarum. 


6 

\ 

40. Lucis organa plantarum caudicis ad- 
fcendentis nomine defignantur. 

4l» Idea plantae terrenis se folvendi vinculis 
nifus eft plantae; quo exorto nifu» vera 
primum exoritur planta. 

42. Caudice igitur adfcendente exorto, vera 
primum oritur planta. 

43. Character genuinae plantae explicatio 
efi in lucem ; omnis igitur nifus ad plantae 
genuinae ideam explicatio elt plantae. 

44. Planta vera nondum explicata fub forma 
adparet caulis. 

45. Caulis igitur infimum eft organum plantae 
genuinae; e caule genuina tantummodo 
evolvitur planta. 

46. Caulis character nilus eft ad lucem, ex- 
tenfio igitur longitudinalis demta exten- 
fione latitudinali. 

47. Caulis explicatus folium nominatur. Folio 
character plantae (§. 43.) perficitur. 

48» Character igitur folii explicatio in lu- 
cem; folii character itaque cum charactere 
congruit plantae (§. 43-). Folium characte- 
ris plantae genuinae typus. 

49 . Quare folium fummum plantae eft orga- 
num; planta, limulae hunc formationis folii 
gradum excelTerit, vitam perdit, — dilabi- 
tur, occiditque dilapfu. 

50» Duo itaque tantum funt plantae organa pri- 
maria — caudex defeendens, caudex adfcen- 
dens ; duo itidem adfunt caudicis adfcendentis 
feu genuinae organa plantae primaria — cau- 
lis, folium. 

51. Itaque planta tribus tantum organis, ra- 


7 

dice feu caudice defcendente, caule, folio 
conftituitur. 

52. Nifus plantae, ut fupra demouftravi , ex- 
plicatio elt in lucem; nifus autem non elt 
definitus fed indefinitus. Omnis nifus, pro- 
greffio. 

53. Caulis folio terminatur; folii autem ea- 
dem efi atque ideae ipfius. plantae termi- 
natio. 

54. Folium itaque nifum illum variis evolu- 
tionis gradibus nifus exponit. 

55. Caulis, infimo gradu explicatus, folium 
fenfu ftrictiori praebet. 

56. Gradus secundus haud fecus caulis efi ex- 
plicatio, — alia enim formatio effe non 
poteft, — folium fiftens, fed folium magis 
evolutum vel fummam evolutionem folii, 
folium florale, petalum, florem. 

57» Planta folio florali feu petalo non folum 
folii fed etiam totius genuinae plantae ac- 
men adfequitur evolutionis. Petalum ex- 
trema organorum genuini vegetabilis meta- 
morphofis. 

58. Nifui autem finis nondum impolitus, non- 
dum demto evolutionis nifu. Quodvis au- 
tem productum pofterius, ultra ipfam floris 
formationem, a pura plantae idea jam de- 
clinat. 

59 . Hic folii evolvendi nifus, jam ultra ideam 
plantae, novum format evolutionis folii gra- 
dum, qui folium fructiferum vel fru- 
ctum producit. 

60 . Eam ob caufam fructus extremum plantae 
ell organum ; formationum quidem cum plan- 
tae genuinae idea congruentium fummum 


8 


petaliim vel flos $ extrcmorvim antem plan- 
tae organorum fructus eft fummum. Fru- 
ctu conficitur planta! 

6.1. Calyx nil nili folium ;in petalum tran* 
fiens. 

• 62 » Nectaria petala funt deformata* 

63» Stylus apex folii fructiferi. 

64. Stamen refiduum folii pollinis formatione 
dilapfi. 

65» Tribus igitur plantae organis primariis 
exceptis, tres fummi illius horum organo- 
rum, folii fcilicet, inveniuntur varietates, 
folium fenfu ftrictiori, folium floreale vel 
flos, folium fructiferum vel fructus. 

66« Sed nifus plantae is efi, ut hunc etiam ex- 
cedat gradum, Nifus non nili vita exfiincta, 
exfiinguitur. 

67 » Hujusce vero nifus metam adfequi planta 
non potest; fphaeram excedens nifu occidit, 

68» Finis ergo hujus nifus, naturam plantae 
excedentis, obitus eft plantae. 

69 . Productum hujus obitus femen. Semen 
plantae efficit obitum. 

70 . Seminis formatio obitus igitur plantae in 
fuo ipfius producto; obitus hic diflblutio 
eft vel potius dilapfus plantae viventis. 

71 . Dilapfus plantae feminis conformatione, or- 
ganorum plantae eft dilapfus, 

72» Organa autem plantae viventis in ele- 
menta tantum anatomica dilabi pofTunt. 

73 , Elementa plantae anatomica cellulae 
funt et vafa fpiralia. 

74» Conformatio igitur feminis dilapfus eft 
organorum plantae in lingula elementa 


9 


anatomica , in cellulas fcilicet et yafa fpi- 
ralia. 

75* Quodvis igitur trium primarium plantae 
organorum in elementa dilabi poteft ana- 
tomica. 

76. Radici autem vafa defunt fpiralia j in cel- 
lulas igitur folas dilabi poteft, 

77. Productum dilapfus telae cellulofae radi- 
cis fporidium. 

78. Caulis et folium utrumque continent ele- 
mentum anatomicum, quare et in utrumque 
dilabi poflunt. 

79. Productum dilapfus telae cellulofae cau- 
lis fpora. 

80« Productum dilapfus vaforum fpiralium cau- 
lis gemma. 

81. Productum dilapfus telae cellulofae ^folii 
femen. 

82. Productum dilapfus vaforum fpiralium folii 
pollen. 

83. Elementa plantae anatomica, omnibus lin- 
gulisque communia organis, omnia haecce 
conformant organa, ita ut minime priva 
fint habenda organa. 

84» Dilapfus igitur organorum plantae femina 
formando, nulla neque priva neque nova 
producit organa. 

85. Integra igitur planta radice, caule, fo- 
lio, flore, fructu conftat. Quinque haec 
organa totam conftituunt plantam. 

06, Evolutio autem plantae continuo progre- 
ditur; evolutionis igitur gradus praerupti, 
definite inter fe limitati, nusquam occurrunt. 

87. Qua de caufa graduum evolutionis plan- 
tae, organorum fcilicet plantae, feparatio 


10 


tantummodo idealis eft, reapfe autem ab- 
foluta neutiquam exfiltit. 

Quodvis igitur organum lingulis partibus 
formisve in alia fenfim tranfeat necelTe eft. 

39» Ergo igitur caules haud desunt, qui ad 
folii formationem propius accedunt, immo 
etiam ad floris fructusque conformationem 
evehuntur; folia inveniuntur, quae caulem 
repetunt, cet. 

90. Hae praeformationes magis evolutorum, 
repetitionesque organorum minus evoluto- 
rum, gradus evolutionis organorum defignant. 

91. Radix autem nec ullum repetere poteft 
organum, quum omnium plantae organo- 
rum primum fit atque infimum, fed ad 
caulis vel plantae genuinae formationem 
tandem aliquando adfcendere valet. For- 
mae inde exortae rhizae genuinae et 
caulo-rhizae nomine defignantur. 

92. Caulis, infimum plantae genuinae, vel 
plantae fenfu ftrictiori organum, fimili mo- 
do, quod repetat, non habet; organa au- 
tem evolutionis gradu fuperiora praeformare 
poteft. Itaque caulis reperitur genui- 
nus, phyllo - caulis , antho - caulis, 
carpo - caulis. 

93. Folium fenfu ftrictiori ($. 55 ») organum mi- 
nus evolutum, caulem fcilicet, repetere et 
organa magis evoluta praeformare poteft; 
occurrunt igitur caulo-phylla, phylla 
genuina, an tho-phylla, carpo-phy lia. 

94. Flos caulo-anthum, phy llo-anthum, 
anthum genuinum,carpo-anthum fimi- 

. liter format. 

95. Fructus denique, plantae nifu ad obitum 


11 


(§• 58* — 59-) oriundus , folo igitur ex perfec- 
tilTinio plantae organo, e flore fcilicet, produci 
potefi. Quare antho-carpi tantummodo 
et carpi genuini inveniuntur. 

96' Ita organa quinque fupra (§. 85-) indicata 
fedecim evolutionis formant gradus, qui 
omnes illorum organorum , ideoque totius 
plantae formationes amplectuntur. 

IV. Syltema plantarum. 

97 . Syftematis plantarum idea plantas fe- 
cundum omnes quas habent ad fe ipfas, ali- 
as, Univerfum rationes, amplectitur. 

98- Idea igitur fyftematis plantarum cum idea 
congruit plantae (§. 27*) 

99* Plantae omnes, una comprehenfione com- 
plexae, regnum conltituunt plantarum, 

100* Regnum itaque plantarum adaequat plan- 
tam, cujus organa lingulis repraefentantur 
plantis. 

101. Regnum igitur vegetabile inftar plantae 
eft in lingula dilapsae organa. 

102. Plantarum regnum abfoluta elt organorum 
plantae evolutio. 

103. Idea igitur regni vegetabilis cum idea 
congruit plantae (§. 27*). Plantarum itaque 
regnum limili modo gradibus exprimitur 
evolutionis, qui plantae refpondent evolutio- 
nis gradibus. 

104. Gradus evolutionis plantae o r g a n a (§. 30«) 
plantarum; gradus evolutionis regni vegeta- 
bilium claffes plantarum. 

105. Gradus evolutionis plantarum , clalTes fci- 


12 


licet, organorum plantae adumbrationes funt 
abfolutae. 

a06. Tot igitur claflTes fint plantarum, quot 
organa plantae, necelTe eft. Itaque claflTes 
organorum nominibus optimo jure defignari 
poflTunt. 

107* Organa plantae primaria triaa8funt(§.51.)J 
radix, caulis, folium. Tres igitur et clafles 
inveniuntur: rhizophyta, caulophyta, 
phyllophyta. 

108* Folium vero aut folium fenfii ftrictiori, 
aut floris, aut fructus elt folium (§. 65-)* 
Phyllophyta igitur fenfu latiori funt aut 
phyllophyta genuina, aut anthophyta, 
aut carpophyta. 

109 . Itaque quinque funt plantarum claflTes: 
rhizophyta, caulophyta, phyllophyta, an- 
thophyta, carpophyta. 

110. Sicuti autem plantae metamorphofis per 
evolutionis gradus idealis tantummodo (§. 87-)» 
fic feperatio quoque claffium plantarum non 
nili idealis elt. 

111. Reapfe autem vel ipfa rerum natura ab 
inferioribus fuperiores praeformantur ,clas- 
fes, neque minus a fuperioribus inferiores 
repetuntur. 

112. Quae quidem repetitiones praeformatio- 
nesque claffmm delignant gradus, qui ordi- 
nes vocantur. 

113 . Ordines igitur praeformatlones delignant 
claflium fuperiorum in inferioribus, repeti- 
tionesque infeiiorum in fupeiioribus. Nu- 
merus igitur ordinum variis claflibus varius, 
graduum evolutionis organorum numero re- 
fpondens. ^ 


13 


114. Triplicem demum fingulorum animadver- 
timus ordinum metamorpholln; a, organum 
ex inferiori oriundum organo; b, typice 
adumbrans ordinem fenfu Itrictiori; c, ad 
fuperiorem evadens ordinem. 

115 . Quovis igitur ordine tres exftant gradus, 
qui Tectiones yel feries funt adpellandi. 

Il6* Syftema plantarum fenfu ftrictiori 
formationem amplectitur claffium, ordinum, 
Tectionum cum familiis, generibus, fpeciebus, 
quorum omnium contemplatio et adumbra- 
tio ipfum plantarum exponit fyftema. 

V. Syltematis dispolitio. 

117 . Synopfis. 

Claffis 1. Rhizophyta. Sporidiaceae. 
Ordo 1. Rhizophyta genuina. Fungi. 

— 2* Gaulo- rhizophyta. Liche- 

nes. 

Claffis 2. Caulophyta. Sporangiaceae. 
Ordo 1. Caulophyta genuina. Algae. 

— 2« Phyllo -caulophyta. Hepati- 

cae. 

— 3» Antho- caulophyta. Musci. 

— 4* Carpo- caulophyta. Filices. 

Claffis 3. Phyllophyta. Perigoniaceae. 
Ordo 1. Caulo-phyllophyta. Gluma- 
ceae. 

— 2« Phyllophyta genuina. S pa- 

di ci ne ae. 

— 3. Antho - phyllophyta. Lilia- 

ceae. 

■— 4* Carpo - phyllophyta. Iri- 

deae* 


14 


Claffis 4* Anthophyta. Coronaceae. 
Ordo 1. Caiilo-anthophyta.Micran- 
t h e a e. 

—i- 2» Phyllo - anthophyta. Char- 

a n t h e a e. 

— 3. Anthophyta genuina. Hyp- 

a n thea e. 

— 4. Carpo -anthophyta. Epan- 

theae. 

Claffis 5» Carpophyta. Corollaceae. 
Ordo 1. Antho-carpophyta. Caly can- 
. t h e a e. 

— 2» Carpophyta genuina. Tha- 

lamantheae. 

118. Sciagraphia. 

Embryones cotyledonesque nullae. Crypto- 
gamae. 

Cotyledones cotyledonidiaque nulla. Spo- 
ridiaceae. 

Sporidia libera aut afcis inclufa ; thal- 
lus floccofus aut nullus. Fungi. 
Sporidia thallo apotheciisque immersa; 
thallus crustaceus .aut foliaceus. 
Lichenes. 

Cotyledones nullae; cotyledonidia filifor- 
mia. Sporangiaceae. 

Sporangia exoperculata evalvata; frons 
^laminofa. Algae. 

Sporangia exoperculata valvata ; frons 
laminofa aut foliofa. Hepaticae. 
Sporangia operculata evalvata; frons 
foliofa. Mufci. 

Sporangia exoperculata evalvata; frons 
foliofa. Filices. 


15 

Embryones cotyledonibus inftructae. Phane- 

rogamae. 

Cotyledones folitariae alternae. TerigonU 
aeeae. 

Perigonium glumaceum; inflorescen- 
tia fpica. Glumaceae. 

Perigonium fquamaceumj inflorescen- 
tia fpadix. Spadicineae. 

Perigonium corollaceum; germen fu- 
perum. Liliaceae. 

Perigonium corollaceum j germen in- 
ferum. Irideae. 

Cotyledones geminatae oppofitae; corona 
monopetala. Coronaceae. 

Corona flmplex aut nulla ; flores dicli- 
nes. Micrantheae. 

Corona flmplex; flores hermaphroditi. 
Charantheae. 

Corona duplex; germen fuperum. Hyp- 
antheae. 

Corona duplex; germen inferum. Ep- 
a n th e a e. 

Cotyledones geminatae oppofltae; corolla 
polypetala. Corollaceae. 

Corolla et flamina calyci inferta. Ca- 
lycantheae. 

Corolla et flamina thalamo inferta. 
Thalamantheae. 


VI. Syft ematis adumbratio. 

119* Radix, ut fupra (§. 37» 38-) jam demon- 
flratum efl, infimum quoad evolutionem 
plantae organum. Claflis igitur prima vel 


infima fyftematis plantarum rhizophyta am- 
plectitur. 

Claffis prima. Rhizophtta. 
SPORir ACEAE. 

(Acotyledoneae. Homonemeae. Haplogeneae. 
Sporidiiferae. Exembryonatae. Arrhizae. 
Cryptophyta. Agamae. Cryptogamae.) 

Character dif ferentialis. Cotyledones 
cotyledonidiaque nulla. 

Character effentialis. Plantae acotyle- 
doneae f. agamae, ideoque aphyllae, arrhi- 
zae, epidermide defiitutae, cellulofae cel- 
lulis irregularibus, partibus confluentibus. 
Flores et fexus nulli. Sporangia fpuria 
vel nulla. Sporidia fubfiantiae vel fuper- 
ficiei immerfa. Vafa fpiralia et fiomata 
epidermidis nulla. 

120- Radix autem, infimum plantarum orga- 
num, aliud repetere non poteft. Ordo igi- 
tur primus rhizophytorum rhizophyta com- 
plectitur genuina. 

Ordo primus. Rhizophyta ge- 
nuina. Fungi. 

Char. difF. Sporidia libera aut afcis 
inclufa. Thallus floccofus aut 
nullus. 

Char. elT. Plantae emerfae, fugaces, in cor- 
poribus putridis parafiticae, annuae, crufta- 
ceae, carnofae, pulveraceae, felliles vel 
ftipitatae, lanofae vel globofae vel pilea- 
tae. Sporidia nuda aut afcis inclufa, in 
fubfiantia nidulantia. 


17 


■ Familia 1. Sporomycetes. Linlc. 

I Char. difF. Sporidia libera. 

I S ub familia e ; Coniomycetes ; Gaflromycetes. 

Fam. 2* Afcomycetes. Link. 

Char. difF, Sporidia afcis inclusa. 

Subfamiliae i Pyrenomycetes ; Hymenonsiycetes, 

121. Radix ad caulem vel plantam fenfu foic- 
tiori adfcendit, caulem praeformans. Se- 
cundus igitur ordo rhizophytorum caulo- 
rhizophyta continet. 

Ordo fecundus. Caul o-rhiz ophy- 

ta. ricHEivES. 

Char. dilF. Sporidia thallo apothe- 
ciisque immersa. Thallus cru- 
ftaceus aut foliaceus. 

Char. elT. Plantae emerfae, vegetatione in- 
terrupta, perennes, licco aere dormien- 
tes, parafiticae aut cruftaceae aut foli- 
aceo-laminofae aut fruticulofae , e thallo 
et apotheciis compofitae. Apothecia 
immerfa, feililia, Xtipitellata , pl. fcu- 
tellifoi'mia. 

Fam. 3. Pforolichenes. Rud, 

Char. difF. Thallus crufFaceus. Apothecium pl, adnatum, 
Sporidia adnata vel innata. 

Subfam. Leprarieae; Verrucarieae Graphideae ; 
Lecideae. 

Fam. 4. Phyllolichenes. Rud. 

Char. difF, Thallus foliaceus, Apothecium pl. liberum. 
Sporidia pl. innata. 

Subfam. Parnieliaceae ; Cladonieae ; — Sphaeropho- 
reae; Usneaceae. 

122- Ex embryone nafcitur planta; ex em- 
bryonibus vegetabilium regnum: et quo- 

2 


1 $ 


tnodo in embryone tota |am adumbrata efi 
planta, occulta licet velataque^ eodem quo- 
que modo hac in clafle totius Vegetabilium 
regni praeformatur fyltema, rude quidem 
et prodigiofum, infigiie tamen atque mirum! 

123. Organum plantae fecundum caulis ($.44* 
— 45)* Clallis igitur fecunda fyltematis 
plantarum caulophyta amplectitur* 

Claffis fecunda* Caui-ophyta* 

SPORANGIACEAE* 

(Pfeudocotyledorteae. Protocotyledoneae, 
Cotyledonidieae* Arrhizae. Exembryo- 
natae* Diplogeneae. Sporiferae, Crypt- 
andrae. Heteronemeae* Ffeudogamae. 
Cryptogamae.) 

Char* dilF. Cotyledones nullae^ Cotyledo- 
nidia filiformia, 

Char. efl. Plantae pfeudogamae, cellulo- 
fae cellulis regularibus, partibus fub- 
conlluentibus, cotyledonibus fpuriis li- 
lamentoGs (cotyledonidiis), radice dis- 
creta, caulibus pl. foliofis, foliis (idea- 
liter faltem) irregulariter fparfis, epi- 
dermide deltitutae. Analogon florum 
et fexus* Sporae fporangiis inclufae. 
Sporangia pl. dehiscentia. Vafa fpira- 
lia et ftomata epidermidis nulla. 

124. Planta non niH caule exorto exoritur 
vera; quare caulis radicem non poteft repe- 
tere libi oppofitam — - e caule tantum pofte- 
rior quaecunque oritur evolutio* Primus 
itaque ordo caulophyta continet genuina. 


Cotyledones nll nfli folia plantae primaria; 
rhizophyta autem caulophy taqtie , quum 
nullum producant folium genuinum (vaGs 
fpiralifaus Itomatibusque epidermidis fig- 
natum), ne cotyledones quidem genuinas 
producere poITunt. Sola igitur caulophy- 
tis foliorum, iic quoque Cotyledonum funt 
analoga» 

Ordo primus. Caulophyta genuina. 

Algae. 

Char. diff. Sporangia exoperculata, 
evalvata. Frons laminofa. 

Char. eff. Plantae aphyllae aut fpurie folio- 
fae, fubmerfae, continuo vigentes, con- 
textu illamentofo filis folitariis vel plu- 
ribus conglutinatis. Spurae intrinfecus 
nafcentes, in fubltantia thalli fparfae aut 
fporangiis propriis inclufae, faepius in 
gongylos aggregatae. Sporangia claufa 
aut oltiolis praedita *. 

Fam. 5. Confervaceae. Rud. 

Chat. diiF. Frons Hlofa» membranacea » Tiridis, articii» 
lata aut plana. Sporae (rarius goiig^li) iiitua fpar- 
fae» efporangiataee 

Fam. 6* Ceramiaoeae. Rud. 

Chat. difL Frons fruiiculofa^ pL coflaca ^ membranacea 
aut cartilaginea ^ rubra , pl. continua. Gongyli (ra- 
rius rporae)» fporangiis externis inclulL Sporangia 
claufa i fporis elapiis evailefeentia» 

Fam. 7. Fttcoideae, Rud. 

Chat'. dilT. Fi^ons frondofaf pL eollata^ lignofa «ut 

• Cfr. Di/Tcrtationem meam philofopbieo • bolanicatn ; 
EUment* fjitemacis Algarumi Roftoehii 


20 


cartilaginea, fufca, exarticulata. Gongyli fporan- 
giis propriis inclufi, Sporangia oHiolis praedita, 
fporis elaplis bullata, perbitentia. 

125. Gradus fecundus evolutionis caulis .prae- 
formatio eft folii explicati. Ordo igitur fe- 
cundus caulophytorum phyllo - caulophyta 
continet. 

Quibus in phyllo -caulopliytis folium, quoad 
formam faltem, primo prodit, diverfilH- 
mas praebens multiplicesque formae et 
divifionis varietates, totamque fere con- 
ftituens plantulam. 

Ordo fecundus. Phyllo - caulo- 
phyta. Hepaticae. 

Char. dilF. Sporangia exoperculata val- 
vata. Frons laminofa aut foliofa. 
Char. elT. Plantae repentes, fubtus polyrrhi- 
zae, laminofae aphyllae, aut frondofae po- 
lyphyllae. Folia pl. difticha, valde polymor- 
pha, Itipulata (amphigaftriata). Organa 
propagationis biformia: Itaminidia fcilicet 
in capitulum aggregata, et pifiillidia (cap- 
fulae) 2 — 4 “ valves, calyptra decidua 
coronata, intus fila foventia faepe fpiralia 
et elafiica , fporis intermixta. 

Fam. 8 . Homalophylleae. Willd. 

Char. diff. Filtillidia (capfulae) feililia. Frons lami- 
nofa. 

Fam. 9 . Marchantiaceae. Dtim, 

Char. dilF. Filtillidia (capfulae) pedunculata , recepta- 
culis aggregatim -inferta. Frons laminofa. 

Fam. 10 . Jungermanniaceae. Dum. 

Char. dilF. Filtillidia (capfulae) pedunculata, folitaria. 
Frons foliofa, rarius laminofa. 


21 


126. Tertius gi*adus caulis evolutionis praefor- 
matio elt floris. Tertius itaque ordo fecun- 
dae cladis antlio-caulophyta amplectitur. 
Prima in iis occurrunt fexus organorum ana- 
loga et mafculi ac foeminei floris foliola, 
® . 

quae foliorum perichaetialium perigonia- 
liumque nominibus jam dudum diftin- 
guuntur. 

Ordo tertius. Antlio - Caulo- 
phyta. Musci. 

Char. dilF. Sporangia operculata eval- 
vata. Frons foliofa. 

Char. elT. Plantae denfe foliofae, vel erectl- 
usculae fafiigiatae fructu terminali, vel 
decumbentes elongatae fructu laterali, fo- 
liis amplexicaulibus feflilibus. Organa 
propagationis biformia; flaminidia para- 
phyflbus intermixta , et pifiillidia mem- 
brana inclufa, unico tantum fertili, cete- 
ris abortivis, paraphyfibus circumdata. 
Sporangium: Capfula circumfcifla, oper- 
culata, calyptrata, columella axili per- 
curfa, orificio periftomio pl. coronato. 
Sporae numerofae, liberae, nudae. 

Fam. 11. Fiffidenteae. Rud. 

Cliar. dilT, Folia eqHitantia, Fructns lateralis. 

Subfam. Helicophylleae. FiJdidenteae. Pliyllogo-^ 
nieae* 

Fam. 12. Bryoideae. Rud. 

Char. difF. Folia plana. Fructus terminalis. 

• Subfam. Grimraieao. Ortliotricliaceae. — Dicra- 
noideae. Barbulaceae. Mnioideae, PoJyiri- 
clioideact 


22 


Fam. 13. Hypnoideae, Rwd, 

Char, di£f. Folia plana« Fructtit lateralis* 

Subfam* Fterygophylleae. Neckereae. Hypncae. 

127* Quartus denique evolutionis caulis gradus 
fructus praeformationem praebet. Qui qui- 
dem ordo hac ex re carpo - caulophyta am- 
plectitur. 

Omnis Ulicum, hunc ordinem confiituen- 
tium, frons nil eft, nifi folium fructife- 
rum, cujus margines nondum conjuncti 
funt. Filicum igitur frons legumen quah 
elt apertum; fori in marginalibus poHti 
funt nervis incurvatis, nunquam in ipfis 
nervis mediis. Saepius plantis hujus ordi- 
nis jam pauca funt vafa fpiralia epider- 
midisque Itomata, quibus frondis ad folii 
genuini formationem tranfitus ht. 

Ordo quartus, Carpo-caulo- 
phyta. FiniCEs, 

Ohar, diff, Sporangia exoperculata 
evalvata. Frons foliofa, 

Char. elT. Plantae vernatione circinnali, fo- 
liis pl, dillectis, venofis, venis articula- 
tis. Capfulae in foros vel nudos vel in- 
dufiatos aggregatae, nervulis hypophyllis 
iniidentes, vel in fpicas congeftaejr faepius 
annulo elajtico cinctae. Sporae numero- 
fae, angulatae, 

Fam. 14. Lycopodiaceae, Rich. 

Char* difF. Folja fpiralitcr et denfe ag£;re£ata, finipli» 
cia* Sporangia in axillis foliorum ie/Iilia. 

SuWm* Lycopodineac* Bernhardiaceae. • • • • • 

Fam. 15. Marfileaceae. R. Br. 

Char* difT* Folia feeondt remota» pK Bmplicia» ver* 


53 

natione faepiut circinnita» Sporangia radicalia pe« 
duiiculata. 

Subfam, Pilularieae. Salvinieae# Marllleae. 

Fam, l6. Filicineae. Linn. 

Char, difF. FpHa vernatione circinnata, pl, lobata aut 
compolita, Sporangia in nervis foliorum, pl. hypo* 
pliylla. 

Subfam. Hymenopbylleae. Polypodiaceac. — 
Gleicheneae. Danaeaceae. — Opliioglofleae. 
Cycadeae, 

128* Si forfan in pofterioribus hujus clallis 
ordinibus, quam Linnaeus ille, immortali 
celebrandus laude, clallis jam nomine di- 
Itinxit, flores fructusque indicatos videri- 
mus, memores fimus, a folio tantum ge- 
nuino flores fructusque formari pofle. Ex- 
inde apparet, flores et fructus hujus claflls 
ulrorumque tantum analoga efle, neutiquam 
vero flores et fructus nondum evolutos. 
Utruroque autem, et florem et fructum, 
jam non d.efiderabimus , cum, genuino ex- 
orto folio, cujus character in vafibus fpira- 
libus praecipue et epidermidis fiomatibus eft 
requirendus, folii quoque prodierit evolutio. 

129' Tertium plantae organum folium. Ter- 
tia igitur clallis phyllophyta amplectitur. 
Primum folii formatione veri prodeunt co- 
tyledones, qui nil nili folia funt prima- 
ria. Simul autem cum folio genuino 
folii apparet evolutio, certe quidem evo- 
lutionis nifus, qua ad floris fructusque 
formationem evehitur. Sola igitur phyl- 
lophyta fexus praebent organa femina- 
que genuina. 

130* Folium autem triplici gradu confideravi- 
mus evolutionis (§. 65*)* Ne varia temere 


24 


inducantur nomina, illos, qui tribus evolu- 
tionis folii gradibus refpondent regni plan- 
tarum evolutionis gradus, clalTes itidem 
adpellandos cenfeo. Quo refpectu tertia claf- 
fis phyllophyta fenfu ftrictiori continet. 

Claffis tertia. Phyllophyta. 

PERIGONIACEAE. 
(Monocotyledoneae. Endogeneae. Endorrhi- 
zae. Acroblaftae. Graniterae. Cryptocotyle- 
doneae. Lyfospermideae. Gynodynamae.) 

Char. difF. Cotyledones (folia prima- 
ria) alternae , folitariae. 

(^ar. elT. Plantae cotyledonibus folitariis 
alternis, cellulofo- vafculofae, epider- 
mide obductae , partibus discretis. Cau- 
lis cylindricus, pl. limplex, homoge- 
neus, in centro junior et mollior (en- 
dogeneus), cortice, medulla centrali et 
productionibus medullaribus deftitutus. 
Gemmae nullae. Folia vaginata, exfti- 
pulata, pl. integra et integerrima, pa- 
rallelinervia nervis fimplicibus, pl.(idea- 
liter faltem) alterna. Organa floris fruc- 
tusque pl. terna. Perigonium limplex, 
laciniis mono — biferialibus. 

131* Primus folii fenfu ftrictiori evolutionis 
gradus caulophyta repetit; caulo-phyllophy- 
ta igitur amplectitur primus phyllophytorum 
ordo. 

Ordo primus. Canlo-phyllophytaJ 

GLUMACEAE. 

Char. diif. Perigon ium glumaceum. 
Inflorescentia; Spica. 


25 


Char. elT. Plantae herbaceae foliofae, cau- 
le liflulofo, nodofo, articulato, rarius 
ramofo. Folia vaginae peculiari inll- 
dentia, linearia, caiinata, rigidiufcula, 
exfucca. Flores fpiculati vel aggrega- 
ti, perigonio glumaceo; glumae exte- 
riores calycinae, inferiores pl. minutae. 
Stamina hypogyna terna aut fena. Ger- 
men fuperum. Fructus Caryopfis aut 
Capfula. 

132» rhizophytis et caulophytis ordinum 
lectiones flmul familias conltituunt; fuperi- 
ori autem cum plantarum evolutione magis 
multiplices formationes conjunctae fint ne- 
cefle eft. Qua re hac jam clalTe familiae 
accumulantur, ordinumque fectiones fpec- 
tantur fe junctae. 

Series prima. 

Fam. 17« Zoftereae. Rud. 

Char. ( 3 ifF. Folia vagina integra, Perigoninm gluma® 
" fquamaceae. Stamen i. Stylus i. Fructus Caryoplis 

, 1 * locularis^ i-rperma. Embryo curvatus intra albu* 

men, 

Fam. 18. Gramineae. JulT. 

Char. diiT. Folia vagina HITa. Perigonium duplex; ex- 
ternum 1 — 2-phyllum, internum 2- phyllum. Sta- 
mina pl. 5, antlieris bifurcis. Styli 2, ftigmatibus 
limplicibus aut bilidis, Fructis Caryoplis i-locula- 
ris i-fperma» Embryo ad balin albuminis. 

Series fecunda. 

Fam. 19 . Junceae. JulT. 

Char. difF. Folia vagina fifTa aut integra. Perigoninm 
duplex: externum et internum 3-phyllum. Stami- 
na 3 — 6. Stylus 1, ftigmatibus 3. Fructus Capfula 
1 — 3-locularis, 3 -valvis, 3 — oo-fpcrraa. Semina 
erecta . Embryo ad bafm albuminis. 


26 


Fam, 20* Cyperoideae, JuIT. 

Cliar. difF. FoU» vagina integra. Perigomiim i-phyl- 
Ium. Stamina 3 , anrheris fagittatis. Stylus 1 , mg- 
maiibus 3. Fructus Caryopfis ».locularis, i,.fperma. 
Embryo ad balin albumimsp 

Fam. 21' Typhoideae. Link. 

Char. difF. Folia vagina integra. Perigonium retaceiim 
3— 00-phyllum. Stamina 3. Stylus iimplex. Fruc- 
tus C^ry opiis ^-lop4laris^ i-fperma. Semina in<^ 
versa. 

Series tertia, 

Fam. 22. Reftiaceae. R. Br. 

Char. difF. Folia vagina fifla. Perigonium 2-^6-pliyl- 
lum. Staniina 1 — 6. Stylus ftmplex. Fructus Cap- 
fula 2:?— 3- lopularis, longitudinaliter dehifcens ra- 
rius Nucula. Semina iuverfa, Embryo extra al- 
bumen, 

Fam, 23. Xyrideae. Agdh, 

Char. difF, Folia vagina fifla, Perigonium duplex! ex- 
ternum gluniaceum , internum corolliiiiim , 3 — 6- 
phyllum. Stamina 5-^6. Stylus iiigmate 3 -fido. 
Fructus Capfula oo-fpcrnia. 

133, Secundus folii fenfu firictiori evolutio- 
nis gradus typum ipfius folii praebet. Ordo 
igitur fecundus phyllophytorum genuina 
continet phyllophyta. 

Ordo fecundus. Phyllophyta ge- 
nuina. Spadicineae. 

Char. difF. Perigonium fquamaceum 
vel rarius nullum. Inflorescen- 
tia: Spadix. 

Char. eff. Plantae foliofae, herbaceae aut 
arborescentes, foliis magnis immo maxi- 
mis, faepius fiflis aut Jiflione pinnatis, co- 
riaceis aut carnofis. Flores in peduncu- 
lum multiflorum, floribus homogeneum. 


27 


pl. Tpatha involutum, aggregati. Perigo- 
nium nullum aut fquamaceum, 3 — ^6'phyl- 
lum. Fructus Drupa, Bacca, Capfula. 

Series prima» 

Fam. 24* L-emnaceae, Bud, 

Cliar. dilT, Folia (implicia ovata. Spatha i-pliylla* 
Perigoniuin o. Stamina fi, dianthenfera, Stylus i. 
Fructus Capfula bafi i^ircumfcilTa i*loc4Ui'iS| 2 — 4. 
Iperina, 

Fam. 25» Podoftemeae, Rich. 

Char. difF, Folia Hmplicia. Spatha ivphylla. Perigo- 
nium f^namaceum. Stamen pl. 1, Styli fi. Fructus 
Capfula 1 — fi-locularis I fi-r-3 • valvis , QO-fperma. 

Fam. 26. Saurureae. Rich, 

Char. diff, Folia iimplicia* Spatha o, Perigonium 
ft^uamaceum. Stamina 6-«^ 9. Stylus Sf Fructus Achae» 
nium 1-^2- fperni um« 


Fam. 27. Sparganiaceae. Rud. 

Char. difF. Folia fimplicia enfiformia. Spatha o. Peri- 
goniura 3-phyllum. Stamina 3. Stylus 1« Fructus 
£)rupa i-locularis^ i-fperma, 

Fam. 28. Acoroideae. Rud. 

Char. difF. Folia fimplicia enfiformia. Spatha nulla* 
Perigonium 6-phyllum. Stamina 6. Stylns o. Pruc- 
tus CapCula 3*locularis^ 3-^rperma* 

Series fecunda, 

Fam. 29* Aro idea e, Juff, 

Char. difF, Folia fimplicia expanfa , nervis deliques» 
centipariitis. Spatha i-phylla. Perigonium 6-phyl- 
lum aut o. Stamina oo« Stylus Fructus Bacca 
1 — 3 -loculatis, 1 -»»00 -fperni a. 

Series tertia. 

Fam. 30. Pandaneae. R. Br. 

Chac. diff. Folia fimplicia paiallelinervi^ Infiorea» 


28 


centia fpicata. Spatha o, Perigonium o. Stamen i. 
Stylus 1, bifidus. Fructus Drupae fibrofae, faepiua 
connatae. Embryo erectus. 

Fam. 31. Palmae. Juff. 

Char, difF, Folia corapofita parallelinervia , ante expli- 
cationem plicata. Infioresceiitia paniculata. Spatha 
filTa, Perigonium 6partitum. Stamina 5 — 6. Styli 
1—3. Fructus Bacca aut Drupa 1 — 5-locularis. 
Embryo transverfus. 

134 Tertius evolutionis folii fenfu Itrictiori 
gradus praeformationem filtit floris. Ordo 
igitur tertius antho — phyllophyta amplecti- 
tur. 

Ordo tertius. Antlio-phyllophy ta, 
liliaceae. 

Char, difF. Perigonium corollaceum. 
Germen fuperum. 

Char. efT. Plantae herbaceae, perennes, ra- 
dice faepius bulbofa. Folia pl. vagina- 
ta, cartilagineo -carnofa. Flores pl. in fca- 
pum aggregati, bracteati. Perigonium re- 
gulare, inferum, coloratum, pl. 6 -parti- 
tum aut 6-phyllum, fpeciofum. Stami- 
na 3 — 6. Stylus pl. 1, fligmatibus tribus. 
Fructus pl. Capfula 3-locularis, 3 -valvis, 
oo-fpermaj rarius Bacca. 

Series prima. 

Fam. 32. Potamogeteae. Rud. 

Char difF. Folia vagina faepe feparata. Perigonium 
fimplex 4 " partitum. Stamina i — 4* Styli 4* Fruc» 
tus Achenia 4 aggregata. Embryo incurvus. 

Fam. 33. Scheuchzeriea e. Rtid. 

Char. difF, Folia vagina fifla. Perigonium fimplex 6- 
partium. Stamina 6. Styli 5. Fructus CapFulae 


29 

3—6 bali connatae, 2-valveg, I-loculares. Embryo 
rectus. 

Fain. 34 . Hydrocharideae. JufT. 

Char. difF. Folia vagina feparata, nervis parallelis, Pe- 
rigonium duplex: externum profunde 6- partitum, 
internum 3-piiyllum corollaceum. Stamina 00. Styli 
2 — 6. Fructus Bacca 00 -locularis. Embryo erectus. 

Fam. 35- Alismaceae. Rich. 

Cliar, difF. Folia vaginata, nervis parallelis per latera- 
les junctis. Perigoniurn duplex: externum 3-phyl- 
lum , internum 3-phyllum corollaceum. Stamina oo. 
Styli 00. Fructus Capfula pl. 00-fperma. 

Fam. 36* Parideae. Link. 

Char. difF. Folia non vaginata, verticillata , venosa. 
Perigoniurn duplex: externum 3 — 4"pbyllun\, in- 
ternum corollaceum 3 — 4-pliyllum. Stamina 6 — 8» 
Styli 3 — 4 > diltincti. Fructus Bacca 3 — 4-locularis. 

Series fecunda. 

Fam. 37* Afparageae. JuIT. 

Char. difF. Folia non vaginata, fquamiformia. Perigo- 
nium iimplex, 6- partitum. Stamina 3-:-6. Stylus 1, 
fimplex aut tripartitus. Fructus Bacca 3-locularis, 
loculis abortu 1 • fpermis. Semina tefta atra crufta- 
cea obducta. 

Fam. 38. Smilaceae. R. Br. 

Char. diff. Folia non vaginata, venofo - nervofa. Perigo- 
iiium fimplex 6 -partitum. Stamina 6. Stylus pl, trifi- 
dus. Fructus Capfula aut Bacca 3-locularis, loculis 
abortu 1- fpermis. Semina tefta membranacea alba 
obducta. 

Fam. 39, Commelineae. R. Br. 

Cliar. difF. Folia vagina integra. Perigoniiim duplex: 
externum 3-pIiyllum, internum 5-phyllum corol- 
laceum. Stamina 6. Stylus 1 , fimplex. Fructus Gap- 
fula 3-locularis, loculis 2-fperniis, Embryo lateralis, 

Fam, 40. Pontedereae. Kunth. 

Char. diff, Folia vaginata. Perigoniuin fimplex, *-phyl- 


30 


Ium 9 6 partuum, labiatum, coTollaceiim« Stamina i 
5 — 6. Stylus I9 liftiplex* Fructus Capfula | 

cularis, 3* valvis* Embryo intra albumen* 

Series tettia. 

Fam. 41. Colchiceae^ Dec. 

Char. diff. Folia vagina foliita fiiTa* Ferigotiium du- 
pleXt externum 3 — 6*panitinn, internum 3 — S- par- 
titum corolliniim, rarius nullum. Stamina 6* Styli 3* 
Fructus CapTilla 3-locularis, aut S* 
mina non cruitata. 

Fatti. 42* Afphodeleae. Juff. 

Char* difF. Folia vaginata. Perigonium limplex Spliyl* 
lum> aut 6- partitum, corollaceum. Stamina 6. Sty* 
Ius 1 5 limplex* Fructus Capfula ^^^ocularisi Se* 
xnina ctuita atra cincta* 

Fam. 43* Liliaceae. Juff. 

Char. diff. Folia — faltem radicalia vaginata* Peri- 
gonium 6-phyllum, aut 6 -partitum, corollaceum* 
Stamina 6. Stylus 1, trifidus. FtuctUs Capfula 5-lo* 
culaiis» Semina ecruftata* 

Fam^ 44. Bromeliaceae. JuTr. 

Chat. difF* Folia vaginata aggregata* Perigonium du- 
plex: externum 3 -partitum, internum 3 -partitum 
corollaceum. Stamina 6 — 00* Stylus 1, tripartitus* 
Fructus Bacca 3-Iocularis* 

135« Quartus denique evolutionis folii fenfu 
ftrictiori gradus praeformationes complecti» 
tur fructus. Quartus igitur tertiae cladis 
ordo carpo -phyllophyta continet. 

Ordo quartus. C arpo - phyllo» 
phyta. lAiDEAfi. 

Char. diff. Perigonium corollaceum. 
Germen inferum. 

Char. elT. Plantae herbaceae faepe peren- 
nes, rarius frutieofae, radice tuberofa, 
foliis carnods aut membranaceis. Florea 


31 


folitarii aut fparfi, bracteati. Perigonium 
fuperum, coloratum, faepius irregulare, 
pl. 6-partituni, aut G-phyllum, amoenum. 
Stamina 1 — 6. Stylus i. Fructus Capfula 
1 3*locularis J rarifllme Bacca. 

Series 

Fam. 45. Stratioteae. Link. 

Cbat. diff. Flores regulares diclines. Perigonium du- 
plex: externum lubulofuni, internum oo - phyllum. 
Styli 6 i bipartiti. Fructus Bacca 6-locularis> oo- 
fperma, 

Fam. 46* Vallisneri aceae. Linic. 

Char. difF* Flores regulares, diclines. Perigonium floris 
mafculi fimplex, i* phyllum; feminei duplex: ex- 
ternum 1* phyllum, internum oo- phyllum* Styli 3^ 
Fructus Capfula i«locularis^ oo-fperma* 

Fam. 47* Dioscoteae, R* Br. 

Chat* difF. Flores regulares, diclines. Perigonium flm- 
plcx, 3- phyllum* Stamina 6, Stylus 1, trifidus. 
Fructus Capfula 5»locularis^ 2 -valvis^ loculis 2- 
fpermis. 

Fam. 48* Haemodoreae* R. Br* 

Chat. difF, Flores regulares, hermaphroditi. Perigoni- 
um fimplex, 6 -partitum. Stamina 6 (aut 3, laciniis 
internis perigoni oppofita)* Stylus 1 , fimplex. 
Fructus Capfula 5-locularis, loculis i — 2-fpermis. 

Fam. 49 * Amary llideae. R. Br. 

Chat. difF. Flores regulares, hermaphroditi. Perigo- 
nium fimplex, 6 -partitum, corollaceum* Stamina 6. 
Styli 6* Fructus Capfula 3-locularis, 3 -valvis. 

Fam. 50* Narciffeae. Juff. 

Char. difF. Flores regulares, hermaphroditi. Perigo- 
nium fimplex, 6 -partitum, corollaceum. Stamina 6. 
Stylus i| trilobus* Fructus Capfula s-locularis, 
5 -valvis. 


Fam. 51. Iri de a e, Juff. 

Char. difF. Flores regulares, liermaphroditi. Perigo- 
iiiiim lirnplex, 6 -partitum , corollaceuiti. Stamina 3 
(laciniis externis perifijonii oppolita). Styli 3. Fruc- 
tus Gapfula 3-loculari8, 5 -valvis. 

Series fecunda. 

Fam. 52. Orchideae. Juff. 

Cliar. difF. Flores irregulares , gynandri. Perigonium 
6-pliyllum, corollaceum. Stamina 5, duobus latera- 
libus abortientibus. Stylus 1. Fructus Caplula i-lo- 
cularis, 2 -valvis. 

Series tertia. 

Fam. 53 . Alpinieae, R. Br. 

Char. difF, Flores irregulares, gynandri. Perigonium 
duplex: externum fubtrilobum , internum limbo 

duplici, exteriore et interiore 3 -partito. Stamen 1, 
petaloideum, Antliera amphigena. Stylus 1 , hlifor- 
inis. Fructus Capfula 3-locularis. 

Fam. 54* Cannaceae. R. Br. 

Char. difF, Flores irregulares gynandri. Perigonium 
duplex: externum fubtrjlobum, internum limbo du« 
plici , exteriore et interiore tripartito. Stamen 1, pe- 
taloideum. Anthera dimidiata. Stylus 1, dilatatus. 
Fructus Capfula 3-locularis. 

Fam. 55 . Mufaceae» JufT. 

Char. difF. Flores irregulares , gynandri. Perigonium 
2 — 3 - phyllum , corollaceum. Stamina 6. Stylus i. 
Fructus Bacca aut Capfula 3-locularis. 

136- Sicuti e noctis tenebris in lucem prima 
emergit clailis, ex inimenfo oceano fecun- 
da, ita et tertia ex aqua originem ducit, 
quae agros et prata, paludes rupesque or- 
nans virore, plantas homini praebet maxi- 
mam adfei'entes utilitatem. Hujus praeci- 
pue plantarum clalhs. favori et tropicae et 
boreales terrae regiones eam debent, qua 


33 


animos afficiunt, voluptatem et admiratio- 
nem. Lilium praebet innocentiae, palmam 
victoriae. Beatus ille, cui in Deorum im- 
mortalium aeterna fede rebus bene geftis 
palma haud detrectabitur! 

137. Folium tres percurrere evolutionis gra- 
dus, quorum fecundus, folio in petalum 
mutato, florem formaverit, demonftratum 
eft (§. 56.) Quarta igitur claffis fyltematis 
plantarum antho-phyta amplectitur. 

Claffis quarta. Antiiopiiyta. 

CORONACEAE. 

(Dicotyledoneae monopetalae. Synantheae. 
Synchlamydeae. Dicotyledoneae fynan- 
theae.) 

Char. differ. 'Cotyledones (folia prima- 
ria) oppojitae (geminatae). Corolla mo- 
nopetala (Corona). 

Char. elT. Plantae cotyledonibus geminatis 
oppofitis, cellulofo - vafculofae, partibus 
difcretis, epidermide obductae. Caulis 
conicus, pl. rainofus, cortice, ligno, me- 
dulla centrali productionibusque medul- 
laribus conflans, exteriore parte ligni ju- 
nior et mollior (exogeneus). Gemmae. 
Folia evaginantia, pl, (idealiter faltem) 
oppoflta, faepe flipulacea et compoiita, 
pinnatimnervia, nervis reticulatis. Organa 
floris fructusque quaterna vel quina. Pe- 
rigonium duplex: interioris (coronae) 
phyllis connatis. 

138. Primo evolutionis floris gradu caulem re- 
petente , primus anthophytorum ordo caulo- 
anthophyta continet. 


3 


Ordo primus. Gaulo - anthophyta. 

Michantheae» 

Char. difF. Corona fimplex aut nulla. 
Flores diclines. 

Char. elT. Plantae pl. frutefcentes aut arbo- 
reae, rarius herbaceae. Folia faepius ver-^ 
ticillata aut aggregata, interdum alterna. 
Flores diclines, inconfpicui, faepius ag- 
gregati, amentacei, coniformes. Perigo- 
nium, ubi adeft, fimplex, monophyllum, 
pl. perfiftens, faepius fquamiforme. Fruc- 
tus pl. durus, capfularis aut indehifcens. 
Albumen carnofum, 


Series prima. 

Fam, 56* Characeae. Rich. 

Cliar. difF, Flores verticillati , diclines? Stamen? i. 
Stylus o. Fructns Capfula x-locularis, apice 5- val- 
vis , i - fperina. 

Fam. 57* Najadeae. Rud, 

Cliar. difF. Flores axillares diclineSi Stamina 1—4. 
Stylus I. Fructus Caryopfls i-fperma. Albnmen o. 


Fam. 58. Equifetaceae. Dec. 

Char. difF. Flores amentacei hermaphroditi? Stamina? 4* 
Stylus o. Fructus Capfuiae 6 — 7 aggregatae, rima 
deliifcentes, 1 loculares, oo-fpermae. Albumen 
nullum. 


Fam. 59 * Cafuarineae, Mirb. 

Char. difF. Flores diclines, amentacei. Stamina 1 — 00. 
Stylus 1, Itigmatibus 2. Fructus 'Cary opii» 1 - fperma» 
Albumen o. Germen fuperum. 

Fam. 60 . Cupreffineae. Rich. 

Char. difF. Flores diclines , amentacei ; foeminei erecti. 
Stylus 1, fimplex. Fructus Conus, interdum bacca- 
tus. Albumen carnofum. Germen inferum. 


35 


Fam. 61* Pineae. Spreng, 

Cliar. difF. Flores diclines amentacei ; foeminei inverfi. 
Stylus 1, (implex. Fractus Conus genuinus. Albu- 
men carnofum. Germen inferum. 

Fam. 62* Taxineae. Rich. 

Char. difF. Flore* diclines; mafculi amentacei, foeminei 
folitaiii. Stylus i y fimplex. Fructus Conus bacca- 
tus. Albumen carnofum. Germen inferum. 

Fam. 63 * Quercineae. Riid. 

Char. difF. Flores diclines; mafculi amentacei. Stamina 
6—00. Stylus 1, itigmatibus a — 5. Fructus Glans, 
cupula inclufa^ Albumen o. Germen inferum. 

Fam. 64. Betulineae. Rich. 

Char. diff. Flores diclines amentacei. Stamina 2 — 4* 

Styli s. Fructus Conus, Albumen o. Germen fu- 
perura., 

Fam. 65* Salicineae. Rich^ 

Char. difF. Flores diclines amentacei. Stamina 2 — oo. 
Stylus t, filiformis, Itigmatibus 2. Fructus Cap- 
fula 1— a - locularis , 2- valvis, oo -fperma. Albumen 
nullum. Germen fuperum. 

Series fecunda, 

Fam. 66 - Pipera ce a e. Juff. 

Char. difF. Flores fpicati, diclines aut hermaphroditi, 
in fpadice politi. Stamina 2 — 00. Stylus 1, hig- 
xnate limplici barbato aut Fructus Bac- 

cae 1 fpermae. Albumen. 

Fam. 67 . Atherofpermeae. R. Br. 

Char. difF. Flores folitarii, diclines, rarius hermaphro- # 
diti. Perigoniiim i»phyllum, ^ •'partitum y laciniis 
biferialibus. Stamina 00 y fundo calycis inferta , an- 
theris valvula dehifcentibus. Styli 00. Fructus Nu- 
ces 00, calycis tubo ancto inclufae, 1- fpermae. Se- 
mina erecta. Albumen molle, maximum* 

Fam. 68 . Monimieae. Juff. 

Char. difF, Flores diclines. Perigonium i-phyllum, 

3* 


4* patricam ^ laciniis biferialibut^ Stamina lobra 
calycis inferta ^ autberis rima longitudinali dehi- 
fceiitibus^ Styli oo. Fructus Nuces oo> diUinctae aua 
calycis cubo aucto inclufae, i-rpermae. Semina in- 
Albumen carnofuin, maximum» 

Fam. 69 . Laciftemeae. Mart^ 

Chat» diff. Floret amentacci, hermaphroditi. Perigo- 
nlum a-phyllum, A.partitum. Stamen s, diantheri* 
ferui^ Stylus 1, ftigmatibus ii— 3» Fructui Cap- 
sula S*TalyiSt 1— ^A-rperma», Albumen carnofum» 

Fam. 70« Chlorantheae. R. Br. 

Chat* diit. Flores hermaphroditi aut diclincs. Perigo- 
xiium o* Stamen 1, fi — 4-aiuheriferum, Stylus i,Iim- 
Fructus Drupa i-lpeima* Albumen* 

Fam. 71* Urticeae. Juff. 

Chat. difT, Flores aggregati, pl. diclincs* Perigonium 
a-phyllura, 4 — 5- partitum, aut 4 — 5-phyllum. 
Stamina 4 — 5. Stylus 1, ftigmatibus fi, rarius du- 
plex* Fructus Achenium 1- fpermum* Albumen tenue* 

Fam* 72« Artocarpeae* Dec. 

Chat* difF. Flores in receptaculo aggregati, diclincs. 
Xructua receptaculo aucto carnolo ii^dens* Albumen*^ 

Series tertia* 

Fam* 73* Euphorbiaceae. Juff, 

Char* dilT, Flores diclines pl* folitarii* Perigonium 
i-phyllum, 3 — 6- partitum* Stamina 00, interdum 
abortu petaliformia. Styli 3—00, itigmatibus fubter* 
nis faepe bilobis* Fructus Caprulae 5, connatae, i-fper- 
mae, elaltice fi*valves. 

Fam* 74« Begoniaceae. Ag. 

Char, difF. Flores diclines, pl* folitarii. Stamina con- 
glomerata. Styli 3. Fructus Capfula 1— -5-locula« 
xis, 3 -valvis, 3 -angularis, oo-fpermt* 

Fam. 75 . Stilagineae. Agdh. 

Char, difF. Flores diclines fpicati. Stamina 2 — 5 * 

Ius 1, ftigmatibus 5* Fructus Drupa i«fperma* 


Adnol. Cfr. Myrifticeae nro. 90 . Cy tineae nro. 
8 ». Nepenthinae nro. ga, 

136* Secundus floris evolutionis gradus foli- 
um, ut fupra demonPirare conatus fum, re- 
petit. Ordo igitur fecundus hujus claUis phyl- 
lo - anthophyta amplectitur. 

Ordo fecundus. Phyllo-antho- 

p h y t a. ClIARAMTHEAE. 

Char. difF.- Corona fixnplex. Floreaher- 
m a p h r o d i t i. 

Char. eff. Plantae herbaceae aut fruticofae, 
floribus hermaphroditis, foliis pl. alternis, 
rarius ftipulatis. Perigonium fimplex!, 
i-phyllum, faepiflime 5 — 6 -fidum, pl. 
inferum. Stamina 4 — 10 , pl. difiincta 
Stylus pl. 1 . Fructus faepe capfularis. 

Series prima. 

Fam. 76. Chenopodieae. Dec. 

Char. difF. Folia alterna aut oppolita, exftipulata, Po- 
ripoiiium i-pliyllum, profunde divifum , perfiflens^ 
ante anihefin imbricatum. Stamina laciniis perigonii 
oppoHta. Stylus 2 — 4 -fidus, .rarius fimplex. Fruc- 
tus Achcnium aut Bacca. Semina erecta, Embryo 
curvatus. Albumen farinofum, 

Fam. 77« Phytolacceae. R. Br. 

Char. difF. Folia alterna, rarius oppolita, exflipulata. 
Perigonium i-pliyllum, 4 — 5 -partitum. Stamina 
4«— 00^ laciniis perigonii alterna. Styli 00. Fructus 
Bacca t-fperma, aut Aclieiiia connata, s-fperma* 
Embryo «urvatus. Albumen farinaceum. 

Fam* 78* P e ti vierefi e. Ag. 

Char. difF, Folia alterna exfiipulata, Perigonium i-pliyl- 
liim , Stamina 6 — 00, perigonii laci- 

niis alterna. Styli 1 — 4. Fructus Achenium i-fper» 
xnum. Embryo rectus. Albumen o, 

Fam. 79* Polygoneae. Juff. 

Ch«r. difF.- Foli« alterni fiipulata. Perigonium i ^pliyl* 


Ium, 4 — 6-paititum • ante antliefin imbricatum. Sta- 
mina 4 — 9, laciniis perigonii oppofita. Styli 00. 
Fructus Nux. Semina erecta. Embryo in verfus. Al- 
bumen farinaceum. 

Series fecunda. 

Fam, 80- Afarineae. R. Br. 

Char. 3 ifF. Flores bermapliroditi. Perigoiiium 5-£i(!um 
xegulare, cum germine connatum. Stamina 12 » Sty- 
lus 2. Fructus Capfula 6-locularist 

Fam. 81. Cytineae. R. Br. 

Cbar. diif. Flores diclines. Perigonium 4 ^ — 5 -fidum, 
regulare, fuperum. Stamina 8 — 00* Stylus 2* Fruc- 
t^is Capfula i-locularis. 

Fam. 82* Nepenthinae. Rud, 

Char. difF. Flores diclines. Pcrigonium regulare, in- 
ferum, Stamina pl, 16. Stylus i. Fructus Capfula 
4“loeularis, 

Fam. 83. Ariftoloch ieae. Juff. 

Char. difF, Flores hermaphroditi, Perigonium irregu- 
lare, fuperum. Stamina 6. Stylus 2. Fructus Cap- 
fula 6-locularis. 


Seri es tertia. ' 

Fam. 84* Santalaceae. R. Br. 

Char. difF, Flores hermaphroditi. Perigonium fuperum. 
Stamina 4 — 5, laciniis perigonii oppofita. Stylus 1. 
Fructus Bacca. 

Fam. 85. Olacineae. Mirb. 

Char. difF. Flores hermaphroditi, Perigonium inferum* 
Stamina 10, fertilia laciniis perigonii externi al- 
terna, Stylus I, fUgmate trilobo* Fructus Drupa. 

Fam. 86. Eleagneae. Juff. 

Char. difF. Flores hermaphroditi, Perigonium inferum. 
Stamina 5 — 8 > laciniis perigonii alterna. Stylus 1, 
fimplex. Fructus Achenium. 


39 


Fam. 87* Thymeleae. Juff. 

Char. dilT. Flores hermaphroditi. Perigoiiiurn inferum, 
laciniis anie •antlielin imbricatis. Stamina laciniis 
perigonii oppofita. Stylus i. Embryo inverfus. Coty- 
ledones plano - convexae. 

Fam, 88 . Proteaceae. Juff. 

Char. difF. Flores hermaphroditi. Perigonium inferum, 
laciniis ante antiieiin valvatis. Stamina laciniis pe- 
rigoiiii oppolita. Stylus i. Embryo erectus. 

Fam. 89* Ulmaceae. Ag. 

Char, difF. Flores hermaphroditi. Perigonium inferum. 
Stamina laciniis perigonii ^oppofita, Slyli Zf Albu- 
men o. Embr^^o in verius. 

Fam. 90. Myrifticeae. R. Br. 

Char, difF. Flores diclines. Perigonium inferum 5- fi- 
dum , laciniis ante antlielin valvatis. Stamina mona- 
delpha. Stylus 1, Embryo erectus. Cotyledone» 
foliaceae. 

Fam. 91 . Laurineae, Juff. 

Char. difF. Flores hermaphroditi. Perigonium inferum 
4 — 6 -fldum, laciniis ante anthefin accumbentibus. 
Stamina laciniis perigonii oppofita. Stylus i. Em- 
bryo inverfus. Cotyledones magnae, peltatae. 

Adnot. Cfr, Equifetaceae n. 58* Piperaceae 
n. 66 * Laciftemeae n. 69 * Urticeae n, 71 * 
Chlorantheae n. 70* 

137» Tertius evolutionis floris gradus florem 
ipfum fiftit. Tertius itaque claffis antho- 
phytoium ordo antiiophyta continet genuina. 

Ordo tertius, Anthophyta ge- 
nuina Hypantueae, 

Char. difF. Corona duplex. Germen 
fuperum. 

Char. elF. Plantae herbaceae aut fruticofae, 
floribus hermaphroditis pl. fpeciofis, Fo- 


40 


lia non vaginata, faepe mag’na , herbacea,, 
rarius cartilaginea. Perigonium duplex; 
Calyx i-phyllus, interdum ad bafin partitus, 
faepius irregularis ; Corolla infera i-petala, 
faepe irregularis. Stamina a *— 8 . Fruc- 
tus pl. capfularis aut drupacevw, rarius 
baccatus. 

Series prima. 

Fam. 92* Plantagine a e. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna nervofa. Caly^ 4 " 

Corolla perllftens. Stamina 4* otylus 1« 

Fructus Pyxidiiim 2-loculare, oo-fpermum. 

Fam. 93" Nyctagineae. Juff. 

Cliar, diff. Folia oppofita. Calyx aridus. Corolla ball 
inHata, perliftens. Stamina 4 — 10, difco Lypogyno 
inferta, Stylus 1, limplex. Fructus Aclienium i-lo- 
culare, i - Iperinum. 

Fam. 94 . Plumbagineae. Juff. 

Cliar, difF, Folia alterna. Calyx 5 -partitus. Corolla 
profunde 5 -partita. Stamina pl. 5, Styli 3 — 5. Fruc- 
tus Achenium i -loculare , i-fpermuin, 

Fam. 95* Globularineae. Dec, 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 -partitus. Corolla 
irregularis, labiata , 5 -fida. Stamina 4 — 5> laciniis 
corollae alterna. Stylus 1 , ftigraatibus 2. Fructu» 
Achenium i-loculare, i-fpermuro. Flores in an- 
tliodio. 

Fam. 96 . Lentibulariae. Rich. 

Cliar. difF. Folia alterna. Calyx 2-labiains. Corolla 
irregularis, 2 -labiata, calcarata. Stamina 4. Sty- 
lus 1, ftigmatibus 2. Fructus Capfula i-locularis, 
oo'.rperina. Albumen nullum. 

Fam. 97 . Orobancheae, Vent. 

Cliar. difF. Folia fquamae. Calyx — 00 - pliyllus. Co- 
rolla irregularis, pl, labiata. Stamina pl. 4» didy- 
nama* Stylus 1, ftigraatibus 2, inaequalibus. Fruc- 
tus Capiuia i-locularis, 2 -valvis, oo-fperma. 


41 


Fam, 98. Scrophtilarineae, R, Br. 

Char, difF, Fplia pl, oppofita. Calyx i-pliylliis, /j — 
5- fidus, perfiitens. Corolla irregtilaris , pl. larvata, 
labiata. Stamina 2 — 3, didynarna. Stylus 1, /tigma- 
tibus 2. Fructus Caplula 2-locularis, .00 - fperma. 
Albumen camorum. 

Fani. 99* Acanthaceae. Juff. 

CJiar, difF. Folia oppofita. Calyx i-pliyllus, 

dus. Corolla irregularis, labiata. Stamina 2 — 4,didy- 
nama. Stylus 1, Itigmatibus 2. Fructus Capfula2-lo- 
cularis, elaftice 2 -valvis, pl, 2-fperma, Semina 
axi affixa. Albumen nullum, 

Fam. 100. Gesneriacea e. Rich. 

Cliar, difF. Folia oppofita, rarius alterna. Calyx j-pliyl- 
lus, 5- partitus, perfiftens. Corolla irregularis, 5- par- 
tita. Stamina 2 — 4. Stylus 1 ; ftigma medio exca- 
vaturh. Fructus Capfula i-locularis, 2 -valvis, 
00-fperma. Semina fporoplioro parietali bilaraellato 
affixa. Albumen carnoFum, 

Fam. 101. Bignoniaceae. Juff. 

Chat. difF. Folia pl. oppofita. Calyx i-phyllus, 5 -par-* 
tirus. Corolla irregularis, 5 -partita. Stamina 4» 
didynarna; rudimentum quinti. Stylus 1, fligmati- 
bus 2. Fructus Capfula 1 — 2-locularis, 2 -valvis. 
Semina diilepimento affixa, alata. Albumen nullum. 

Fam. 102" Pedalineae. R. Br. 

Char. difF. Folia oppofita. Calyx i-phyllus, 5 -parti- 
tus. Corolla irregularis bilabiata. Stamina 4? didy- 
iiania; rudimentum quinti. Stylus 1 , ftigraate di- 
vifo. Fructus Drupa 00 - locularis. Embryo rectus. 
Albumen o. 

Fam. 103. Cordiaceae. Vent. 

Char. diff. Folia alterna. Calyx i-phyllus, 5 -parti- 
tus. Corolla regularis, — 5 -fida. Stamina 5, laci- 
niis corollae alterna. Stylus 1, fimplex vel divifus. 
Fructus Drupa 1 — 4-pyrena. Colyledoiies plicatae. 

Fam, 104- Hydrophylleae. R. Br. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 -partitus. Corolla 
regularis > 5 -partita. Stamina 5^ laciniis corollae 


alterna. Stylus i, bifidus. Fructus Capfula 4»fper» 
ma. Albumen cralTum, corneum^ 

Fam. 105- Boragineae. JufH 

Cliar. difF. Folia alterna. Calyx i-pliyllus, 5-parti- 
tiis. Corolla regularis, 5 -partita. Stamina 5, laci- 
niis corollae alterna. Stylus 1 , ftigmatibus 2 » Fruc- 
tus Nuces 4 > rarius 2, 2-loculares, Albumen tenue. 
Embryo iiiverfus, 

Fam. 106- Labiatae. Juff. 

Cliar. difF. Folia oppofita. Calyx 1- phy Ilus, 5 -denta- 
tus. Corolla irregularis, 2-labiata, Stamina 4, di- 
dynaraa, (interdum abortu 2). Stylus 1, ftigmali- 
bus 2. Fructus Aclienia 4 > i-fperma. Embryo erec- 
tus, Albumen tenue. 

Fam. 107 . Verbenaceae. Juff. 

Char. difF. Folia pl. oppofita. Calyx i-phyllus. Co- 
rolla irregularis fublabiata. Stamina 4» didynama, 
aut abortu 2. Stylus 1. Fructus Bacca aut Drupa, 
nuce 2 — 4 'l^c“l^^'l> interdum i-fperma. Embryo 
rectus. Albumen carnofum, tenue, 

Fam. lOS* Myoporinae. R. Bn 

Char. difF. Folia alterna aut oppofita. Calyx 5 -parti- 
tus. Corolla fubaequalis aut bilabiata. Stamina 4, 
didynama; rudimentum quinti. Stylus 1, ftigraate 
fubiiidivifo. Fructus Drupa 2 — 4'lo^“l^ri8, locu- 
lis 1 — 2-rpermis. Embryo teres. Semina pendula. 


Series fecunda. 

Fam. 109. Polemoniaceae, Juff. 

Char. difF. Folia, alterna aut oppofita. Calyx 5 -parti- 
tus. Corolla regularis, 5 -fida. Stamina 5, Stylus T, 
ftigmatibus 5. Fructus Capfula 5 -loculatis, 5 -valvis, 
00- fperma, diflepimento in medio valvularum» 
Embryo erectus. Albumen carnofum. 

Fam. IIO* Convol vulaceae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna. Calyx 5-partitus. Corolla re- 
gularis, 5- fida. Stamina 5, Stylus 1, Fructus Cap- 
fula 2 — 4-locularis, 2 — 4- valvis, diflepimentis in 
margine valvularum. Albumen molle. 


43 


Fam, 111. Solanaceae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna. Calyx 5 -partitus. Corolla re- 
gularis, 5-fida. Stamina 5. Stylus 1, ftigmaiibus 2, 
* Fructus Cdpfula2 — 4 ‘ £ — 4 " calvis, 00-fper- 

ma, aut Bacca 2 — 5-locularis, fporoplioro iiicras- 
fato. Embryo curvus. Albumen carnofum. 

Fam. 112- Primulaceae. Juff. 

Char. diff. Folia pl. oppolita. Calyx 4 — 5 -fidus. Co- 
rolla regularis, 5 -fida. Stamina 5, laciniis corollae 
oppolita. Stylus 1, ftigraate limplici. Fructus Cap- 
fula i-locularis, 2 — 5 -valvis, 00-fperma. 

Fam. 113* Gentianeae. Juff. 

Char. difF. Folia oppolita exftipulata. Calyx 5-hdus. 
Corolla regularis, 5 -fida. Stamina 5, laciniis corol- 
lae alterna. Styli 1 — 2, continui. Fructus Capfula 
1 — 2 - locularis , 2 - valvis , 00 - fperma. Embryo mi- 
nutu^. 

Fam* 114. Spigeliaceae. Mart^ 

char. difF. Folia oppofita ftipulata. Calyx 5- fidus. Co- 
rolla regularis, 5 -fida. Stamina 5, laciniis corollae 
alterna. Stylus i, articulatus. Fructus Capfula 2 - lo- 
cularis, 2 -valvis, 00 • fperma, 

Fam. 115 . Afclepiadeae. R. Br. 

Char. diff. Folia pl. oppofita, exftipulata. Calyx 5- par- 
titus. Corolla regularis, 5 -fida, laciniis appendi- 
culatis. Stamina 5, laciniis corollae alterna; anthe- 
ris polline ceraceo. Styli 2, arcte approximati, fty- 
lofiegio obtecti. Fructus Folliculi geminati. 

Fam. Il6. Apocyneae. Juff, 

Char. difF. Folia oppofita exftipulata. Calyx 5- parti- 
tus. Corolla regularis, 5 -fida, laciniis exappendicu- 
latis. Stamina 5, laciniis corollae alterna, antheris 
polline graniiloio trilobo. Styli 1 — 2. Fructus Cap- 
fulae geminatae, i-loculares, raro connatae. Semina 
comofa. Embryo foliaceus. 

Fam. ^17. Potalieae. Mart. 

Char. difF. Folia oppofita ilipulata. Calyx 4— ^6 -par- 
titus. Coroll.i fubregularis 5 — 10 -fida. Stamina 5, 
laciniis corollae alterna ^ antheris polline elliptico. 


Stylus 1 . FrucCus Bacca 2;*— 4 ‘Jocularis. Seniiiis 
peltata. 

Fam. 118. Loganieae. R. Br. 

Char. difF. Folia oppofita, ftipulata. Calyx 5 -partitus, 

• Corolla pl. regularis, 5-iula. Stamina 5, laciniis 
corollae alterna, antlieris polline vittato trilobo. Sty- 
lus 1, Fructus CapFula 2 -locularis, aut Drupa x — 2- 
pyreiia, 2 — 4-fperma. 

Series tertia. 

Fam. 119 . S try chnaceae. Juff. 

Char. dilT. Folia oppofita. Calyx 5 -partitus. Corolla 
reg;ularis, 5 -partita. Stamina 5, laciniis corollae al- 
terna. Stylus 1. Fructus Bacca 2-locularis. Semina 
peltata. Albumen copiofuin, 

Fam. 120. Sapoteae. Juff. 

Char. diff. Folia alterna. Calyx 5 — 6 -partitus. Corolla 
regularis, 5 — 6-iida. Stamina 5 — 6; fertilia laciniis 
corollae oppofita, fterilia alterna. Stylus i. Fructus 
Bacca 1 — -00 - locularis , loculis i-fpermis. Embryo 
erectus. Semina erecta, 

Fam. 121. Myrfineae. B., Br. 

Char. diff. Folia alterna. Calyx 4 — 5- fidus. Corolla 
4 — 5- fida. Stamina 4 — laciniis corollae oppofita, 

Stylus 1. Fructus Drupa aut Bacca 1— 4-fperma. 
Semina peltata. Embryo curvatus. 

Fam. 122. Jasmineae. Juff. 

Char, diff. Folia oppofita. Calyx 5 — 00 -fidus. Corolla 
regularis, 5 — 00 -fida, laciniis ante aiithefin imbrica- 
tis. Stamina 2. Stylus i. Fructus Bacca didyma 
aut Capfula tripartibilis. Embryo rectus, 

Fam. 123. Oleinae. Link. 

Char. diff. Folia oppofita. Calyx 4 -fidus. Corolla 
4 -iIda rarius 4- petala ) laciniis ante antiiefin valva- 
tis. Stamina 2, corollae laciniis alterna. Stylus 1. 
Fructus Capfula aut Drupa 2-locularis, rarius abortu 
1- locularis. Embryo rectus, 

Fam. 124» Ilicineae. Brogn. 

Char. diff. Folia alterna aut oppofita. Calyx 4 “*®^ 


45 


j)Tiyllu«.' Corolla profunde partita , ante anthelin 
imoricata. Stamina laciniis corollae alterna. Sty- 
lus t. Fructus Bacca 2-^6- locularis. Embryo 
2 -lobus. 

Fam. 125- Ebenaceae. Rich. 

Char. dilT. Folia alterna. Calyx 5 — 6- partitus. Corolla 
regtilaris , 3 — 6 -partita, aiiie anthelin imbricata. 

Siarniiia laciniis corollae alterna. Stylus fimplex aut 
divilus. Fructus Bacca aut Drupa abortu pl. oligo- 
fperma. Semina pendula, 

Fam, 126* Styracineae. Rich. 

Cliar. diff. Folia alterna. Calyx 5 -dentatus. Corolla 
regularis, 5-lida. Stamina o — 16, bali monadelpha» 
Stylus 1, indivifus. Fructus Drupa i-locularis, 
nuculis I — 4 » Semina 2 erecta, 2 inverfa. 

Fam. 127* Ericeae. Juff. 

Char. dilF. Folia alterna aut oppolita. Calyx 5 -parti- 
tus aut 5-phyllus, Corolla 4 — 5 -partita aut 4 — 5- 
petala. Stamina 4 — 10. Stylus 1. Fructus Capfula 
aut Bacca 3 — 5- valvis, 00 - locularis. 

13<S* Quartus demum evolutionis floris gradus 
florem ad fructus vel folii fructiferi forma- 
tionem effert. Quartus igitur ordo antho- 
phytorum plantas amplectitur, quas carpo^ 
anthophyta defignavi. 

Ordo quartus. Carpo-antophy ta. 

Epantheae. 

Char. dJff. Corona duplex. Germen in- 
ferum. 

Char, elT. Plantae fruticofae aut arborescen- 
tes, rarius herbaceae, floribus pl. herma- 
phroditis, faepe aggregatis et anthodio in- 
volucratis. Folia rarius ftipulata. Peri- 
gonium duplex: Calyx monophyllus, ra- 
rius profunde partitus j Corolla monope- 


tala fupera. Stamina faepius quina. Fru- | 
ctus Achenium aut Capfula, rarius Bacca. ,1 

Series prima. 

Fam. 128* Jafioneae Rud. 

Cliar. difF, Folia alterna. Flores hermaphroditi. Co- 
rolla re2;ularis) profunde 5- partita. Stamina 5; an- 
therae coalitae. Stylus 1. Fruc^^us Capfula poro de- 
hifcens. 

Fam. 129. Dipfaceae. Jacq. 

Char. difF. Folia oppolita. Flores hermaphroditi. Co- 
rolla 4 — 5- partita, regularis. Stamina 4 > laciniis 
rorollae alterna; -antherae diftinctae. Stylus 1, lim- 
plex. Fructus Achenium, calyce interno coronatum. 

Fam. 130. Carduineae. Link. 

Char. diff. Folia alterna. Flores hermaphroditi. Co. 
rolla tubulofa. Stamina 5, aiiiheris in tubum conna- 
tis. Stylus 1 , ftigmatibus 2 conniventibus. Fruc- 
tus Achenium. 

Fam. 131» Gnaphalieae. Link. ! 

Char. difF. Folia alterna. Flores difci hermaphroditi, 
radii foeminei* Corolla tubulofa. Stamina 5, an-| 
theris in tubum connatis. Stylus 1, ftigmatibus 2.i| 
Fructus Achenium. ‘I 

? 

Fam. 132* Perdicieae. Link» 

'i 

Char. diff. Folia pl. alterna. Flores pl. hermaphroditi. j 
Corolla 2-labiata. Stamina 5, antheris in tubum' 
connatis. Stylus 1, ftigmatibus 2. Fructus Achenium. 

I 

Fam. 133* Eupatorinae. Link. 

Char. diff. Folia pl. oppolita. Flores hermaphroditi. li 
Corolla tubulofa. Stamina 5, antherii in tubumf 
connatis. Stylus ftigmatibus 2, elongatis. Fruc- 
tus Achenium, 

Fam. 134, Afteroideae. Link. 

Char. diff. Folia pl. alterna. Flores difci hermaphro» 
diti, radii foeminei. Corolla tubulofa. Stamina Qp 


47 

tanthem in tubum connatis. Stylus I9 digmatibus 2. 
Fructus Achenium. 

Eam. 135» Anthemideae. Link. 

Char. difF. Folia alterna. Flores difri hermaphroditi, 
radii foeminei. Corolla difci tubulofa, radii ligu- 
lata. Stamina 5, antheris in tubum connatis. Sty- 
lus 1, digmatibus 2. Fructus Achenium. 

Fam. 136* C oreopfideae. Link. 

Char. difT. Folia Oppoiita aut alterna. Flores difci her- 
maphroditi, radii foerninei aut neutri. Corolla ligu- 
lata. Stamina 5, antheris in tubum connatis. Sty- 
lus 1 , digmatibus 2. Fructus Achenium. 

Fam. 137* Calendulaceae, Link. 

Char- difF. Folia alterna aut oppofita. Flores difci mas- 
culi deriles , radii foerninei fertiles. Corolla difci 
tubulofa, radii ligulata. Stamina 5, antheris in tu- 
bum connatis. Stylus 1, digmatibus 2. Fructus 
Achenium. 

Fam. 138. Cichoraceae. Link. 

Char. difF, Folia alteina. Flores hermaphroditi* Co* 
rolla ligulata, apice 5 -dentata, nervis 6 percurfa* 
Stamina 5, antheris in tubum connatis. Stylus 1, 
digmatibus 2, didincfis , filiformibus* Fructus 
Achenium^ 

Fam. 139 » Parthenieae. Link. 

Char. difF, Folia altetna aut oppofita. Flores difci her- 
maphroditi, radii foerninei. Corolla difci tubulofa, 
radii tubulofa aut vligulata. Stamina 5, antheris di- 
dinctis. Stylus 1 , digmatibus 2. Fructus Achenium* 

Fam. l40i Ambrofiaceae. Link. 

Char. difF. Folia alterna. Flores hermaphroditi deri- 
les et foerninei in variis anthodiis. Corolla tubu- 
lofa. Stamina 5, antheris didinctis* Stylus i, dig- 
matibus 2. Fructus Nux fpuria. 

Fam. I4l. Echinopeae, Link. 

Char. difF. Folia alterna. Flores hermaphroditi, peran- 
thodio nullo. Corolla tubulofa* Stamina 5, aiuhe- 


ris in tubum connatis. Stylus i, Higmatibns 
Fructus Aclienium, 

Fam. 142* Cephalantheae. Rud. 

Char. difF, Folia oppofita. Flores hermaphroditi. Calyx 
4 -dentatus. Corolla 4 - iida. Stamina 4, antlieris 
diftinctis. Stylus 1, Itigmate /implici. Fructus Cap- 
fula turbinata, 4-locularis, 4 - partibilis, loculis i. 
fpermis. 

Fam. 143* Calycereae. Rich. 

Char. difF, Folia alterna. Flores fertiles et Heriles in 
antliodio. Calyx fpiiiofus. Corolla 5-hda. Stamina 
monadelpha, antlieris connatis. Stylus 1, indivifus. ‘ 
Fructus Achenium i-fpermum, calyce coronatum. 

Series fecunda. 

Fam. 144» Lobeliaceae. Rich. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 3 — 5- partitus. Corolla 
irregularis, labiata. Stamina 5, antheris connatis. 
Stylus 1 , itigmate corona ciliata cincto. Fructus 
Capfula 2 — 3 - locularis, 

Fam. 145* Stylideae. R. Br. 

Char. difF. Folia alterna aut verticillata. Calyx bila- 
biatus, 2 — 6 -partitus. Corolla irregularis, 5 — 
lida. Stamina 2, ciim ftylo in columnam connata. 
Fructus Capfula 2 -locularis, 2- valvis. 

Fam. 146* Goodenovieae. R. Bi-, 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5- fidus. Corolla ir- 
regularis, labiata, 5 -partita. Stamina 5, diRincta, 
laciniis corollae alterna. Stylus 1 , Itigmate indufio 
cyathiformi cincto. Fructus Capfula 2- locularis, ra- 
rius 4 -locularis, 

Fam. 147* Campanulaceae. Juff. 

Char. difF. Folia pl. alterna. Calyx regularis, 4"~8- 
partitus. Corolla regularis, 4 — 8- Uda. Stamina 5, 
diftincta, laciniis corollae alterna. Stylus 1, Hig- 
mate nndo. Fructus Capfula 2 — 3 
vis medio feptiferis. y 

Fam, 148»^ Valerianeae, Dec. 

Char. difF. Folia oppofita. Cal/x integer aut dentatus; j 


49 

•Corolla irregularis, 5 -fida. Stamina 1 — 5» laciniis 
corollae alterna. Stylus T, Fructus Aclienium 5 -lo» 
culare (aut abortu i loculare ), i-rperiuum. 

Fam. ± 49 * E. ubi ace a e, Juff. 

Cliar. difF. Folia verticillata, exitipulata. Calyx 4 *^ 5 ^ 
dentatus. Corolla regularis, 4^— 5-fida. Stamina 
5 — 5. Styli 1 — 2. Fructus Aciienia geminata 

t - fperma* 

Fam» 150. Pfychotrieae. Rud. 

Gliar. difF. Folia oppofita , fiipulata. Calyx 4 — 5-den- 
tatus. Corolla regularis, 4 — 5-fida. Stamina 4 — 5. 
Styli 1—2. Fructus Capfula aut Bacca 2-locularis, 
loculis i-fperrais, 

Fam. 151. Cinchoneae. Rud. 

Cliar. diff. Folia oppofita, fiipulata. Calyx 4— -5- den- 
tatus. Cprolla regularis, 4 — 5 -fida. Stamina 4 "^ 5 * 
Styli 3 — 2. Fructus Capfula aut Bacca 2 -locularis> 
loculis 60 - fpermis. 

Fam, 152» Guettardeae. Rud. 

Char. diff. Folia oppofita, ftipulata. Calyx 4**^ 5 - 
tatu'8. Corolla regularis, 4 — 5-fida. Stamina 4 — 00. 
Styli 1 — 2. Fructus Bacca aut Drupa oo-locularis 
1 - fperma* 

Fam. 153, Hamamelieae, Rud. 

Char. difF. Folia oppoUta, ftipulata. Calyx 4'*~5*den. 
tatus. Corolla regularis, 4 — 5-fida. Stamina 4 '^ 0 <J* 
Styli 1-^2. Fructus BacCa oo-locularis, oo-lperma. 

Series tertia. 

Fam. 154. Lorantheae. Rich. 

Cliar. diff. Folia oppofita, exftipulata.’ Calyx duplex; 
externus 2-pliyllus, urceolatus, internus leviter 
dentatus. Corolla 4-^8- partita. Stamina 4 “^ 8 > 
ciniis corollae oppofita. Stylus x. Fructus Bacca 
1 - locularis , 1 - fperma. \ 

Fam. 155. Caprifoliaceae. Rich. 

Char. diff. Folia oppollca. fimplipia, exffipulata. Ca< 

4 


50 


lyx i.pliyllu9, 5 -dentatus. Corolla pl. irregularir. 
Stamina 4—5. Stylus 1. Fructus Batca , rarius Cap- 
> fula r 1 — 00 - locularis, loculis 00 • fptrmis. 

Fam. 156. Sambucineae. Link. 

CHar. difF. Folia oppofita , pinnata, exftipulata. Calyx 
5 -dentatus. Corolla tcgularis* Stamina 5, Stylus o; 
ftigmata 5. Fructus^ Baeca i —* 00 -locularis^ locu* 
Iis 1 - fpermis. 

Fam. 157, Rhizophoreae. R.Br. 

Cfaiir. difF. Folia oppofita, ftipulata. Calyx 4 ~ 5 «fidas. 
Corolla 4-^5- partita aut Stamina 

6 — 16. Stylus 1, ftigmatibus 2. Fructus Bacca 
1- loculatis, i-fperma, calyce coronata. Albumen o. 

139» Ab ipfa pfeudocotyledonum formatione 
incipiens haec claifis ambiguas primo praebet 
formas, polycotyledones quae dicuntur co- 
niferarum, unde manifeAillime apparet, co- 
tyledones prima plantarum efle folia. Quin 
etiam fummis formameutis cum ea, quae 
fequitur arcte cohaeretis clalTe probat, na- 
turam fubtiliiis limitatam non efle, fed con- 
tinue progrediendo in varias fenflm transire 
formas. Haec inprimis eft claflis, quae flo- 
rum fplendore laeta ornat arva, anno labente 
auctumnum fertis redimit, montiumque per- 
petua rigentium glacie vertices corona cin- 
git, laureaque poetam , victoremque exornat 
Apollinari. 

140. Tertius denique evolutionis folii gradus 
folii fructiferi vel fructus praebet formatio- 
nem. ( 5 . 59») Quinta igitur fyltematis plan- 
tarum claflis carpophyta amplectitur, quae, 
ficuti fructus plantam determinat perficitque, 
totius plantarum fyltematis adumbrati finem 
deiignat. 


Claffisquinta. Carpophtta. 
COROLLACEAE. 

(Dicotyledoneae polypetaleae. Dico- 
tyledoneae petaleae. Petaleae. Poly- 
petaleae.) 

Char. diff. Cotyledones (folia primaria) 
oppofitae (geminatae). Corolla poly- 
petala. 

Char. elT. Plantae cotyledonibus oppofitis, 
geminatis, cellulofo - vafculofae, epider- 
mide obductae, partibus difcretis. Caulis 
conicus, pl. ramofus, cortice, ligno, me- 
dulla centrali productionibusque medul- 
laribus conflans, exteriore parte ligni ju- 
nior et mollior (exogeneus). Gemmae. 
Folia non vaginata, pl. (idealiter faltem) 
oppolita, faepius divifa, pinnatimnervia, 
nervis reticulatis. Organa floris fructus- 
que quaterna aut quina. Perigonium du- 
plex : interni (corollae) phyllis diflinctis. 
j4l. Carpophyta, ut fupra (§. 91.) jam de- 
monflrare aggrelTus fum, in duos tantum di- 
viduntur ordines. Quorum primus antho- 
phyta repetens, antho - carpophyta ample- 
ctitur. 

Ordo primus. Antho-carpophyta. 

Calycantheae. 

Char. dilF. Corolla et flamina calyci 
inferta. 

Char. elT. Plantae pl. herbaceae, rarius fru- 
ticofae aut arboreae. Folia faepius fli- 
pulata et compofita. Calyx monophyllus 
aut polyphyllus, foliolis bafi inter fe plus 

4 * 


52 


minusve coalitis. Corolla (rarius deficiens) 
pl. polypetala; petala faepe inter fe coa- 
lita, corollam monopetalam fpuriam for- 
mans, cum Itaminibus calyce exferta, 
ideoque e calyce orta. Albumen faepius 
nullum. 

Series prima. 

Fam. 158. Callitrichineae. Link. 

Cbar. diff. Folia oppoliia. Calyx o. Corolla o. Sta- 
mina 1—2. Styli 2. Fructus Capfula 4-locularis, 
4'fperma. Albumen carnofum. 

Fam. 159» Ceratophylleae. Gray. 

Chat. difF. Folia verticillata. Calyx i-pliyllus, 20—12- 
partitus. Corolla p. Stamina 00. Stylus 1, Fructus 
Nux i-locularis, i-fperma. Albumen nullum. 

Fam, 160» Hippurideae. Link. 

Cliar.' difF. Folia verticillata. Calyx i-pbyllus inte- 
ger. Corolla o. Stamen 1. Stylus 1. Fructus Nux 
1 -Jocularis^ i-fperma. Albumen carnofum. 

Fam. l6l* Halorageae. R. Br. 

Char. difF. Folia alterna aut oppofita. Calyx i-phyl- 
lus, 3 — 4- partitus. Corolla 3 — 4. petala. Stamina 
— S. Styli 5-;-4. Fructus Nux 1 — 4-locularis, 
oculis 1 - fpermis. Albumen carnofum. 

Fam. l62# Onagreae. Juff. 

Char. difF. Folia oppofita aut fparfa. Calyx x-phyllus, 
4— 5 -partitus. Corolla 4— 5- petala, rarius nulla. 
Stamina 4 — 10. Stylus 1. Fructus Bacca aut Capfula 
4— 5 -Io cularis, loculis 00 -fpermis. Albumen o. 

Fam. i 634 Lythrarieae. Dec. 

Char. diff. Folia oppofita aut alterna. Calyx i-phyl- 
las, 4*"^ " Corolla fummo 

calycis tubo inferta , ante anthefin valvata. Stamina 
4 — 10, diftincta. Stylus 2» Fruetus Capfula x-oo- 
Ipcularis» Albumen o. 


53 


Fam. l 64 * Tamarlfcineae. Desv. 

Cliar. difF. Folia alterna. Calyx i • ylijrllus, 5-partituf. 
Corolla A — 5-petala, bali calycis inferta, ante an- 
tliefiii imoricata. Stamina 4 — 10, bafi monadelplia. 
Stylus 1, ^rarius 00). Fructus Capfula z-loculaiis^ 
a — 4-valvis, 00-fperma, Albuineu o. 

Series fecunda, 

Fam. 165 * Umbelliferae Juff. 

Cliar. difF. Folia ?ilterna, vaginata. Calyx margo germi- 
nis. Corolla 5-petala. Stamina 5. Styli a. Fructus 
Achenia geminata. Albumen cariiofum. 

Fam. 166. Araliaceae. Juff. 

Cbar. difF. Folia alterna, vaginata. Calyx margo germinis. 
Corolla 5 — 6 -petala. Stamina 5, Styli 3 — 5- Fruc- 
tus Capfula s-^S-locularis j aut Eacca. Albumen 
carnofuiD. 

Fam. 167» Saxifrageae, Juff. 

Cbar. difF, Folia oppofita aut alterna. Calyx i-pbyl- 
lns , 3 — 5. fidus. Corolla 4 — 5-petala, rarius o. Sta- 
mina 8—10. Styli 2 — 5. Fructus Capfula 2 -locula- 
tis, 2 -valvis, 2 -cornis. Albumen carnofum. 

Fam. 168. Ribefieae. Rich. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx i-phyllus, 5-fldus,’ 
Corolla 5-petala, Stamina 5. Styli 2. Fructus JBacca 
i-locularis, oo-fperma. Albumen O. 

Fam. 169* Cacteae. Dec. 

Char. difF, Folia minima, fpinis fafciculatis circumdata. 
Calyx i-pliyllus, 00 -fidus. Corolla 00 - petala. Sta- 
mina 00. Stylus 1, ftigmatibus radiatis. Fructu» 
Bacca i-locnlaris, oo-lperma. Albumen o, 

Fam. 170 . Aizoideae. Spreng. 

Char, difF. Folia alterna aut oppofita. Calyx i-phyl- 
liis, 4 — 5. partitus. Corolla 00 -petala, rarius o. 
Stamina 00, Styli 5— -5, Fructus Bacca aut Capfula 
3 . 5 "Jocularis, loculis oo-fperniis. Albumen fa- 
rinofura. 


Fam. 171» Craffuleae. Dec. 

Char. diiF. Folia alterna aut oppolita. Calyx i-phyl- 
lus 9 oo- partitus» Corolla oo- petala, petalis inter- 
dum bafi connatis. Stamina oo. Styli 3—12. Fruc- 
tus Capfula i-locularis, oo-fperma, futura longitu- 
dinali dehifcens. Albumen farinofum. 

Fam. 172« Portulaceae. Jacq. 

Char. difF. Folia oppolita, rarius alterna. Calyx s- phyl- 
Ius, bafi tubuloms. Corolla 00 -petala, petalis in- 
terdum ba Ii connatis. Stamina 5 aut rarius 00. Sty- 
lus 1. Fructus Capfula i-locularis^ 2-3 valvis, 
00 - fperma. Albumen farinofum* 

Fam. 173« Fouquieraceae. Dec. 

Char. difF. Folia fafciculata. Cal^x i-phyllu», 5 *?,®’’* 
titus. Corolla 5 -petala, petalis bali connatis. Sta- 
mina 10— -12. Stylus 1, Fructus Capfula 3-locula- 
3 -valvis, oo-fperma. Albumen carnofum. 

Fam. 174« Turneraceae. Kunth. 

Char. difF, Folia alterna, exftipulata. Calyx i-phyllus, 
5 -partitus. Corolla 5- petala. Stamina 5. Styli 3 
— 6. Fructus Capfula i-locularis, 3-valvis, oo-fper- 
ma« Albumen carnofum. Embryo fubincuryus. 

Fam. 175» Loafeae. Jiiff. 

Char. difF. Folia alterna aut oppolita, exftipulata. Ca- 
lyx 1 -phyllus , 5-fidus. Corolla 5 -petala. Stamina 
00. Styli 3, rarius l. Fructus Capfula i-locularis, 
apice 3 -valvis. Albumen carnofum. Embryo rectus. 

Fam. 175 , Cucurbitaceae. Juff. 

Char. difF^ Folia alterna, bafi fcirrhifera. Calyx 
1 -phyllus, 5 -partitus. Corolla 5 -petala, petalis bafi 
connatis. Stamina 5, antheris gyrolis incumbentibus. 
Stylus 1. Fructus Pepo 1— 3-loculari8. Albumen o. 

Fam. 177 , Paffifloreae. Juff. 

Char. difF. Folia alterna, flipulata. Calyx 1 -phyllus, 
5- dentatus. Corolla 5-petala. .Stamina 5, antheris 
peltatis reflexi^. Styli 5—4. Fructus Bacca aut 
Capfula i-locularis 3 -valvis. Albumen carnofum. 


55 


Series tertia. 

Fam. 178, Melaltomeae. Juff. 

Char. di£F. Folia oppolita , plurinervia, exftipulata. Ca- 
lyx i-phyllus, 4 — 6- partitus. Corolla 4 — 5-petala. 
Stamina ^—-10, antheris poro dehiTceutibus. Sty- 
lus 1. Fructus Capfula 3 — Q-locularis, Albumen o* 

Fam. 179* Memecyle ae. Dec. 

Char. difF, Folia oppolita , exitipulata. Calyx i-phyl- 
lus, 4 — 5 -fidus. Corolla 4 *^ 5 - Petala. Stamina Q — 
lo^ antheris poris deltitutis. Stylus i. Fructus Bacca 
A— 4- locularis. Albumen 0« 

Fam. 180. Vochyfieae. St. Hil. 

Char, difF, Folia oppofita, ftipulata. Calyx i-pJiyllus, 
4 — 5-partitus, Corolla 1 — /5-petala. Stamina 1—5. 
Stylus 1. Fructus Capfula 5-locularis^ 5 -valvis. Al- 
bumen nullum. 

Fam. 181. Combretaceae. R. Br. 

Char. difF. Folia oppofita aut alterna, exftipulata. Ca- 
lyx i-phyllus, 4 — 5-fidus. Corolla 4— 5-petala, 
interdum o. Stamina pl. 3 — 10. Stylus 1. Fructus 
Drupa aut Samara i-locularis, abortu i-fperma. 
Albumen o. 

Fam. 182. Alangieae. Dec. 

Char. difF. Folia alterna, exftipulata, impunctata. Ca- 
lyx 1 • phyllus , 5-— 10- dentatus. Corolla 5 — 10-pe- 
tala. Stamina 00. Stylus 1. Frnetus Drupa nucleo 
i-loculari. Albumen carnofum, 

Fam. 163» Chamaelaucieae. Dec. 

Char difF. Folia oppofita, punctata. Calyx i- phyllus, 

5 -partitus. Corolla 5-petala. Stamina 00. Stylus t. 
Fructui Capfula licca, i-locularis. Albumen o. 

Fam. 184. Leptofpermeae. Dec, 

Char. difF. Folia oppofita aut alterna, pl. punctata. Ca- 
lyx I- phyllus, 4 ““ 6 -partitus. Corolla 4 — 6 -petala. 
Stamina 00. Stylus 1. Fructus Capfula ficca, 00- io- 
culaiis» Albumen o« 


56 


Fatn. 185. Myrtaceae. Jurf. 

Char. di£F. Folia oppofita, punctata^ Cajyx i-phylluj, 
4'— 5- partitus. Corolla 4 — 5 -petala. Stamina oOp 
diftincta. Stylus 1. Fructus Bacca 00 - loctilaris. Al- 
bumen o. 

Fain. 186* Barringtonieae, Dec. 

Char. difF. Folia alterna aut fuboppohta, impunctata. 
Calyx i-pliyllus, 4 — 6 -partitus. Corolla 4 — 6 -pe- 
tala. Stamina 00, monadelpha. Stylus x. Fructus 
Bacca 00 -locularis. Albumen 0. 

Fam. 187. Lecy thideae. Kicli. 

Char. difF. Folia alterna, impunctata. Calyx i-phyllus, 
6-partitus. Corolla 6 -petala. Stamina 00, monadel- 
plia. Stylus I- Fructus Pyxidiura oo-loculare. Al- 
bumen o. 

Fam. 188. Celaltrinea e. R. Br. 

Char. difF, Folia alterna, rarius oppofita, faepe ftipulata. 
Calyx i-phyllus, 4“^5“P3i^titus. Corolla 4 — ^5 r petala. 
Stamina 4 — 5, petalis alterna. Stylus 1. Fructus 
Drupa nuce 1 — 2-loculari, aut Capfula 5 — 

5 — 4* valvis. Albumen carnofum. 

Fam. 189» Stackhoxifeae. R. Br. 

Char. difF. Folia alterna, Xtipulata. Calyx i-pliyllus, 
5- fidus. Corolla 5 -petala, petalis bafi cohaerentibus. 
Stamina 5, diftincta. Styli 3 — 5. Fructus Drupae 
baccatae, 3 — 5 aggreg-atae, i^fperraae. Albumen Car- 
norum. Embryo erectus. 

Fam. 190 . Rhamne a e. Juff. 

Char. difF. Folia pl. alterna, itipulata. Calyx i-pliyl- 
lus, 4 — 5 -fidus. Corolla 4 — 5 -petala. Stamina 4 “" 5 > 
petalis oppofita. Styli 2 — - 4 « Fructus Bacca aut 
l)rupa aut Capfula 3-cocca. Albumen carnofum aut o* 

Fam. 191 * Bruniaceae. R. Br. 

Char. difF. Folia verticillata aut fpiralia, exftipulata. 
Calyx i-phyllus, 5- fidus. Corolla 5-petala. Stamina 
5, petalis alterna. Styli 1 — 2. Fructus Capfula 

1 — 2 • locularis. Albnmen carnofum , tenue. 


57 


Fatn. 102 « SamycTeae. Vent. 

Cliar. clifF. Folia alterna, ftipiilata, punctata* Calyx 
5 — 7-pliyllns aut i-pliylliis, 3 — 7 -partitus. Co- 
rolla o. Stamina 00. Stylus 1. Fructus Capfula 
i-locularis, 3 — 5 valvis. Albumen carnofum. 

Fam. 193. Chailletiaceae. R. Br. 

Cliaiv difF. Folia alterna , itipulata. Calyx i-pliyllus, 
^-fidus. Corolla 5-petala. Stamina 5 — 5. Styli 2 — 3, 
Fructus Drupa ^--r-g.locularis. Albumen o. 

Fam. 194^ Aquilarinae. R. Br» 

Cliar. difF. Folia alterna, exfiipulata. Calyx i-pliyllu5, 
5-paititus. Corolla o. Stamina 10. Stylus i. Frac- 
tus Capfula 2- locularis, 2- valvis., a- Iperma, Albu- 
men carnofum. 

Fam. 195. Connaraceae. R.Br. 

Cliar. difF. Folia alterna, exftipulata. Calyx i-phylliis, 
5- partitus. Corolla 5 -petala. Stamina 10. Styli 5. 
Fructus Capfulae 1 — 5 aggregatae, i-fpermae. Al- 
bumen carnofum. 

Fam. 196» Terebintaceae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna, exftipulata. Calyx i-pliyllus, 
2 — 7 -partitus. Corolla 3^ — 5 -petala, rarius o. Sta- 
mina 3-r-oo. Styli 1 — 00. Frii<)tus Capfula aut 
Drupa i-fperma* Albumen o. 

Fam. 197, Amyrideae. Kunth. 

Cliar. difF. Folia oppofita, exftipulata. Calyx i-pliyl- 
lus, Corolla - petala. Stamina 8« Sty- 

lus 1. Fructus Drupa autBacca i-fperma. Albumen o. 

Fam. 198. Philadelpheae. Don. 

Cliar* difF. Folia oppofita, exftipulata, impunctata. Ca- 
lyx i-pliyllus, 4 — 10 -partitus. Corolla 4 — 10 -pe- 
tala. Stamina 00. Stylus 1. Fructus Capfula 4 — 
loculaiis, 00-fperma. Albumen carnofum. Embryo 
inverfus, 


Fam. 199, Granateae. Dec, 

Cliar, difF, Folia oppoiita. Calyx 1 -pliy Ilus, 5— y-fidus. 


58 
CoTolla 5-^-petala, Stamina oo. Stylui t. Fructu* 
Bacca (Balaiifia) horizontaliter bicamerata , camera 
fuperiori 5 — Q-loculari, inferiori 3-loculari. Al- 
bumen o* 

Fam. 200* Calycantheae, L’indL 

CHar. diff. Folia oppofita , exitipulatn* Calyx i-phyl- 
lus, 00 ^ partitus. Corolla o. Stamina 00. Styli 00. 
Fructus Achenia 00, i - fpernia. Albumen o, 

Fam. 201 , Homalineae. R.Br. 

CKar. difF. Folia alterna, Aipulata. Calyx i-phyllu», 
oo-partitiis. Corolla o. Stamina 00. Styli 3 — 5. 

Fructus Capfula i-locularis» Albumen carnofum, 

Fam. 202» Mimofeae. R. Br. 

Cbar. diff. Folia alterna, Jftipnlata. Calyx i-pbyllus, 
5-lidiis. Corolla 4- — 5 -petala, aequalis, petalis ant# 
anthelin valvatis. Stamina 00 , fubdi/tincta , hypo- 
gyna. Stylus i. Fructus Legumen. Albumen o* 

Fam. 203. Caffieae. R. Br. 

Char. diff. Folia alterna, ftipulata. Calyx i-pliyllus, 
5- fidus. Corolla 5-petala, fubaequalis, petalis ante 
anthefin imbricatis. Stamina 10, diftincta, perigyna. 
Stylus 1. Fructus Legumen. Albumen o. 

Fam. 204. Papilionaceae. R.Br. 

Char. diff. Folia alterna, Aipulata. Calyx i-phyllua, 
5-fidus. Corolla 5-petala, papilionacea. Stamina 10, 
diadelplia. Stylus 1. Fructus Legumen. Albumen o. 

Fam. 205. Chryfobalaneae. R.Br. 

Char. difF, Folia alterna ftipulata. Calyx 1 - pbyllus, 
5-fidus, Corolla 5-petala, irregularis. Stamina 00. 
Stylus 1 , e bafi ovarii lateraliter proveniens. Fruc- 
tus Drupa nucleo i-loculari, i-fpermo. Albumen o. 

Fam. 206# Amygdaleae. Juff. 

Char. diff. Folia alterna, ftipulata. Calyx i-phyllus, 
5-fidus, ecalyciilatus. Corolla 5-petala , regularis. 
Stamina 00, Stylus 1 , ex apice ovarii proveniens. 
Fructus Drupa nucleo folitariot 1*— 'fi-fperino. Al- 
burne;! 0 « 


59 


Fam. 207* Spiraeaceae. Dec. 

Char. difF, Folia alterna, Hipulata. Calyx i-phyllus, 
5 -fidus, ecalyculatus. Corolla 5- petala, regularis. 
Stamina 00. Stylus 1 , ex apice ovarii proveniens. 
Fructus Capfula fubbi valvis, itylo apiculata. Al- 
bumen o* 

Fam. 208* Potentillaceae. Rud. 

Char. diff. Folia alterna, ftipulata. Calyx i-phyllus, 
^ — 5- fidus, bafi calyculatus, lobis ante anthefin 
valvatis. Corolla 5- petala, regularis. Stamina 00. 
JStylus i , lateralis. Fructus Achenia 00, latere prope 
apicem ftylifera. Albumen o. 

Fam. 209 . Ro face a e. Jiiff. 

Char. diff, Folia alterna, ftipulata. Calyx i-phyllus, 
5 -fidus, lobis ante anthefin fubfpiraliter imbricatis. 
Corolla 5 -petala. Stamina 00, Styli 1 — 00. Fructus 
Bacca 00 -locularis , e latere interiore ftylum gerens. 
Albumen o. Semina erecta. 

Fam. 210. Pomaceae. Juff. 

Char. diff. Folia alterna ftipulata. Calyx i-phyllus, 
5-partitus. Corolla 5 - petala. Stamina 00. Stylis 5. 
Fructus Pomum oo-loculare, loculis 1— a-fpermis. 
Albumen o. Semina inveiTa. 


142. Ut praecedens et haec ex aqua emergit 
claflis, cujus primae, quas gignit, formas 
illius hmillimae. Mox autem florem amoe- 
nilGmum fructus fequitur fuaviflimus ; tenera 
myrtus , fenfitiva mimofa , pulcherrimum 
amoris fymbolum juvenilis, rofa balfama fra- 
grans, aurorae cincta fplendore, omnes alte 
exclamant: ecce, quomodo ornet, quas di- 
ligit Flora ! 

143» Secundus carpophytorum ordo carpo- 
phyta fenfu ftrictiori liltit vel genuina. Quo 
quidem ordine plantarum finitur fyftema, 
aeque ac planta fructu maturatur. 


60 


Ordo fecundus. Carpophyta ge- 
nuina. Th ALAMANTHEAE. 

Char. difF. Corolla et Itamina thalamo 
inferta. 

Char. elT. Plantae pl. fruticofae aut arbo- 
refcentes. Calyx polyphyllusj foliolis 
articulatim - infertis, deciduis vel cum 
pedunculo continuis, perfiltentibus, rarius 
inter fe coalitis, nunquam nec petala nec 
ftamina gerens, ideoque cum ovario nun- 
quam vere accretis. Petala thalamo infer- 
ta, inter fe non coalita, plurima, rarillime 
Itamina geientia. Stamina hypogyna feu 
thalamo inferta. 

Series prima. 

Fam. 211. Podophylleae. Dec. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 — phyllus. Corolli 
6* — 00 -petala. Stamina 00. SiyJus 1, Ttigmate fub- 
peltato. Fructus Bacca aut Capfula i-lociilaris^ 1 — 
00-fperrna. Albumen carnofuiii. 

Fam» 212. Hydrope! ticleae. Rich* 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 — Corolla 
5 — 5-petala. Stamina 6—^00. Stylus 1, ftigraate fub- 
peltato. Fructus Bacca 00 - loculatis , loculis 1 — oo* 
fpermis. Albumen carnofum. 

Fam. 213. Nelumboneae. Dec.’ 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 4 — 5-phyllus. Corolla 
00 -petala. Stamina 00. Styli 00, diitincti, ftigma- 
tibus fimplicibus. Fructus Bacca 00 - locularis , lo- 
culis 1 — 2 -fpermis, raceptaculo femi- immerfa. Al- 
bumen o. 

Fam. 214. Nympheaceae. Salisb. 

Char, difF. Folia alterna* Calyx 4 — 5 -phyllus. Corolla 
oo-petala. Stamina 00» Styli 00, connati, ftigmati- 


61 

bus radiantibus. Fructus Bacca oo -locularis, loculis 
oo-fperniis, receptaculo iiiclufa. Albumen farinofuin. 

Fam. 215* Papa veraceae. Juff. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx a-phyllus. -Coroll.a 
4 -petala, regularis. Stamina oo, diltincta. Stylus i 
Fructus Capfula aut Siliqua oo-fperma* Albumen 
carnofum, 

Fam. 216- Helleboreae. Dec. 

Char, dilF. Folia alterna. Calyx 4 — 00-phyllus, corol' 
linus. Corolla p aut, 4*^00 - petala, bilabiata. Sta* 
mina 00, antheris extrorlis. Styli 00. Fructus Cap- 
lulae, intus deliifcentes , oo-fpermae. AlbumeU 
corneum. Embryo rectus. 

Fam, 217* Paeoniaceae. Dec. 

Char. diff. Folia alterna. Calyx 4 — 5 phyllus, ante 
anthelin imbricatus. Corolla 4 — lo- petala. Sta- 
mina 00, antheris introriis. Styli 00. Fructus Cap- 
lulae 2*^5, oo-lperniae. Albumen corneum. Em- 
bryo rectus. 

Fam. 218. Ranunculaceae. Juff. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 «phyllus, ante an- 
thelln imbricatus. Corolla 5 — 10 -petala. Stamina 
00, antheris extrorlis. Styli 00. Fructus Caryopli- 
des i-fpermae. Albumen corneum. Embryo rectus, 

Fam, 219* Anemoneae. Dec. 

Char. difF. Folia alterna. Calyx 5 — 00-phyllus corol- 
linus, ante anthelin imbricativiis. Corolla o, aut 
00 -petala. Stamina 00, antheris extrorlis. Styli 00. 
Fructus Caryoplides i-fpermae. Albumen corneum. 
Embryo rectus. 

Fam. 220* Clematideae. Dec. 

Char. difF. Folia oppolita. Calyx 4 — 8 -phyllus, corol- 
linus , ante anthelin valvatiis. Corolla o, aut 6-— 12- 
petala. Stamina 00, antheris extrorlis. Styli 00, 
Fructus Caryopfides i-fpermae. Albumen corneum. 
Embryo rectus. 

Fam. 221« Flacurtieae. Rich. 

Char. diff. Folia alterna, exftipulata. Calyx 4 — 7-phyl- 


Ius, Corolla Stainina 4*^00.’ Stylus i. 

Fructus Capfula 4"^5- valvis, aut Bacca i-locularis. 
Albumen cornofum. Embryo rectUs* 

Fam. 222. Gap parideae. Juff. 

Ciiar difF. Folia altetiia, Itipulata. Calyx 4“P^yiius. 
Corolla Stamina 4’^^’^oo. Stylus i. 

Fructus Siliqua fi - valvis j aut BacCa i-locularis, 

00- fpermai Albumen nullUm. Embtyo curvus. 

Fam. 223* Refedaceafe. Trift. 

Ciiar. difT. Folia alterna, exltipulatai Calyx i-pbyllus, 
4 — 5-lidus. Corolla 4 — 6 -petala. Stamina oo. Sty- 
lus 1. Fructus Capfula 1 - locularis ^ apice hians. Al- 
bumen carnofum. Embryo recurvatus. 

Fam. 224. Rutadede, Juff. 

Char. diff. Folia alteriia exftipulata , compohta. Calyx 

1- phyllus, 5 i— 5 - partitus. Corolla 3 — 5 -petala* 
Stamina 6 — ^^15. Stylus 1. Fructus Capfula 3 — 5-I0- 
cularis, loculis fi -valvis, oo-fpermis. Albumen cor- 
neum. Embryo tectus aut arcuatus. 

Fam. 225* Diosmeae. R. Br. 

Char. diff. Folia alterna, exftipulata, fimplicia. Calyx 
1- phyllus, 4 - 5 - partitus* Corolla o, aut 4 — 5-petala. 
Stamina ^— 10 , antheris incumbentibus. Stylus 1—00. 
Fructus Capfula fi — 8-focularis, loculis fi -valvis, 
1 — fi-fpermis, valvulis integris. Albumen corneum. 
Embryo rectus* 

Fam. 226- Xanthoxyleae. Juff. 

Char. diff. Folia alterna, exftipulata, pl. compofita^ 
Calyx 1- phyllus, 3 — 9- partitus. Corolla 3-— 5-pe- 
tala , regularis* Stamina 3 — 9. Stylus i. Fructus 
Capfulae aggregatae, fubdiltinctae, fi-valves, 1— fi- 
fpermae, valvulis integris. Albumen Garnofum. Em- 
bryo rectus. 

Fam* 227 . Cufparieae. Dec. 

char. diff. Folia alterna aut oppoIita> exhipulata. Ca« 
lyx i-phyllus, fi — 5-hdus. Corolla g — 5-petala, in- 
aequalis, interdum pfeudomonopetala. Stamina 5 — 
10, antheris erectis. Styli i— 00. Fructus Capfulao 
5 aggregatae, dihinctae, fi-valves, — fi-fpermae, 

valvulis fi -fidis. Albumen o. Embryo rectus* 


65 


Fani. 228. Zygophylleae. R.Br. 

Cliar. di£f. Folia oppolita , ftipulata. Calyx S-phyllu*; 
Corolla 5- petala. Stamina lo. Styli 5, coaliti. Fruc- 
tus Capfulae 5 aggregatae, i — oo - fpermae. Albu- 
men cartilagineum aut nullum. Embryo rectus. 

Fam. 229 . Coriarieae. Dec^ 

Cliar. difF, Folia oppofita. Calyx i-phyllus, lo-fidu*. 
Corolla nnlla. Stamina 10. Stylus o; Itigmata 5* 
Fructus Drupa nuculis 5> i-fpermis* Albumen o. 
Embryo rectus. 

Fam. 230. Menifpermeae. Juff. 

Cliar. difF* Folia alterna. Calyx 00-pliyllus. Corolla 
00-petala. Stamina oo. Styli 1 — 00. Fructus Dru- 
pae baccatae, i-fpermae, aut Bacca 00 - locularis, 
loculis oo-fpermis* Albumen o, aut carnofum. Em- 
bryo curvus, 

Fam. 231. Simaroutieae. Rich. 

Char. difF, Folia alterna , exftipulata. Calyx 1 - pLyllus^ 
4 — 5 -partitus. Corolla 4 — 5 - petala , regularis. Sta- 
mina 4 — io* Stylus 1, Fructus Capfula, loculis 

4— 5, bivalvis, i-fpermis, Albnmeii o. Embryo 
inverfus, 

Fam. 232. Ochnaceae. Dec. 

Cbar* difF. Folia alterna, ftipulata* Calyx i-pbylliis^ 

5 - partitus. Cotolla 5 — 10- petala. Stamina 5 — 10* 
Stylrts 1, Fructus Drupa, loculis 5 — 10, i-fpermis. 
Albumen o. Embryo erectus, 

Fam. 233. Pittofp oreae. R.Br* 

Cliar, difF. Folia alterna, exftipulata. Calyx 5-pliyl- 
Jus, rarius i-phyllus, 5-partitus, deciduus. Corolla 
5-petala, Stamina 5, petalis alterna. Stylus 1. Fruc- 
tus Capfula aut Bacca oo-fperma. Albumen carno- 
fum, Embryo minutus, 

Fam. 234 . Berberideae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna, pl. ftipulata. Calyx 4— '6— 

oo-phyllus. Corolla 4 — 6 — 00-petala. Stamina 
4 — 6—00, petalis oppofita. Stylus 1. Fructus Bacca 
aut Capfula t-Iocularis, Albumen carnofum. Em- 
bryo rectus. 


64 


Series fecundai 

Fam. 235. Sclerantheae. Ricli. 

Cliar. difF. Folia oppofita> exftipulata, bali connata, Ca» 
lyxi- phy Ilus, 4 — 5 -fidus, laciniis itiargine non 
fcariofis. Corolla nulla. Stamina 4 — 5 ? laciniis ca* 
lycis oppofita. Stylus 1. Fructus CapFula i*locula<. 
ris, 1 — fperma. Albumen farinofum. 

Fam. 236* ?aronychieae. St. Hil. 

Char. difF. Folia oppofita, ftipulata , bafi diftincta. Ca- 
lyx i-phyllus, 5 — 00 -partitus, laciniis margine fca- 
riofis. Corolla 5 -petala aut o. Stamina 5, petalis 
alterna. Stylus 1. Fructus Capfula i-locularis^ 
1- fperma. Albumen farinofum, 

Fam. 237« Amaranthaceae. Juff. 

Char, difF. Folia oppofita aut alterna, exftipulata. Ca» 
lyx 2 - phyllus. Corolla 3 — 5 -petala. Stamina 
pL 5, petalis oppofita. Stylus i. Fructus Achenium 
i-loculare, 1 — 00-fpermum. Albumen farinofum» 
Embryo curvatus. 

Fam. 238. Caryophylleae Juff. 

Char. difF. Folia oppofita, exftipulata. Calyx 1- phyl- 
lus, 4 — 5- fidus. Corolla 5* petala. Stamina 5 — 10, 
petalis alterna aut alterno-oppofita. Styli 2-^5. Fruc- 
tus Capfula aut Bacca 1 — 5-locularis, oo- fperma. 
Albumen farinofum. Embryo curvatus. 

Fam. 239 . Linaceae. Dec. 

Chat. difF. Folia alterna, exftipulata. Calyx 3— 5-phyI- 
liis, phyllis balI faepius coalitis. Corolla 3 — 5* pe- 
tala, ante anihefiii contorta. Stamina 3 — 5, petalis 
alterna. Styli 3 — 5, diftincti. Fructus Capfula 5-lo- 
cularis, loculis 2- valvis, 2-fpermis. Albumen te» 
nue. Embryo rectus. 

Fam. 240. Frankeniaceae. St. Hil# 

Char. difF. Folia oppofita, exftipulata. Calyx 5 -phyl- 
lus. Corolla 5 -petala. Stamina 5—8* , Stylus 1. 
Fructus Capfula i-locularis, 2 — valvis 
margine feminiferis, 00 -fperma, Albumeu ^arno* 
fum. Embryo rectus. 


65 


Fant. 241* Cruciferae. Juff. 

■ Chir. difF, Folia alterna. _ Calyx 4 *'P^i 7 lius> Corolla 
^-petala» Stamina 6, didynama. Stylus i, Higniate 
ft-^lobo* Frnotus Siliijua aut Silicula. Albumen o. 
Embryo currus. 

Fam. 242« Violarieae. Dec. 

Cliar. dilT. Ftttia alterna, ratius oppollta. Calyx 5*ph7l- 
lus. Corolla 5 -petala, irregularis, calcarata , raris- 
lirne regularis. Stamina 5. Fructus Capfula x -locu- 
latis , 3 -valvis, valvis medio feminiferis. Albumen 
carnofum. Embryo erectus. 

Fam. 243. Drofcraceaei Dec. 

Char. diff. Folia alterna, exftipulata. Calyx g. parti» 
tus aut 5-phyllus, Corolla 5 -petala. Stamina 5, ra- 
rius lOw Scyli Friictus CapTula 1 — 3-locula- 

rii, 5 — 5 -valvis, valvis medio feminiferis, locu- 
lis 00 - fpermisv Albumen cartilagineum. Embryo 
tectus. 

Fam. 244» tfeniandreae. B.. Br. 

Cliar. diff. Folia alterna aut verticillata , exftipulata. 
Calyx inaequalis, 3' — 5 -pliyllu 8 , ante anthelin valva* 
tus. Cotolla regularis, 4 — 5- petala. Stamina 8 — lo, 
retalis oppofita. Stylus j. Fructus Capfula 2 -locu- 
taris, 2- valvis, loculis 2— -3 - fpermis. Albumen 
earnofutn. Embryo rectus. 

Fam. 245. Folygaleae. Juff. 

Cliar. diff, Folia jl, alterna, exRipulata. Calyx 5 -par- 
titus, inaequalis, laciniis 2 corollinis, ante antlie- 
lin imbricatis. Corolla irregularis, 5. petala. Sta- 
mina 8f diadelpha. Stylus \\ Fructus Capfula 2 -lo- 
'cularis, 2 -valvis, loculis i-fperniis, aut Drupa i-lo- 
Cularis, i-rperniak Albumen carnofum aut o. 

Fam. 246. Balfamineae. Bich. 

Ciiar. diff. Folia alterna aut oppofita , exftipulata. Ca- 
lyx 2 -phy Ilus. Corolla 4 -petala, irregularis* Sti- 

5 


mina 5^ diftincta, Stylns 0« ftigmata ^ Fruetut 
Capfula 5-locularif, 5 -valvis, elaftice delufceiis, lo« 
xulis oo*fpermis« Albumen o* Embi^yo rsctus, 

Fam, 247* Fumariaceae. Dec, 

Char. difF. Folia alterna, exaipulau» Calyx a-pliyl- 
lu8. Corolla irregularia, 4 -petala. Stamina 6 — 7, 
diadelpha. Stylus 1. Fructus Siliqua aut Achenium. 
Albumen caruolum* £mbrjo lateralis. 

Fam. 248- Tropaeoleae. Dec. 

Cliar. diff. Folia alterna, exftipulata. Calyx i-phyl- 
liis, 5 -partitus. Corolla 5 -petala. Stamina 89 di- 
/lincta. Styli 5, connati. Fructus Aclieiiium 5-lo- 
culare, loculis i-fpermis. Albumen 0« 

Fam. 249., Oxalideae. Dec. 

Char. diff, Folia alterna, rarius oupolita, exftipulata. 
Calyx 5-phyllus. Corolla 5- petala, petalis ante an- 
tlieiin contortis. Stamina 10, antheris dorfo affixis. 
Styli 5, didincti. Fructus Capfula 5-locularis, 00- 
fperma. Albumen carnofuni. Embryo inverfus. 

Fam. 250* Geraniaceae. Jufr. 

Chat. difF. Folia oppolita aut alterna, llipulata. Calyx 
5-pliyilus. Corolla 5 -petala. Stamina 10, monadel- 
pha. Styli 5, connati. Fructus Achenia 5, a-lo- 
cularia, aggregata, i-fperma» Albumen 0« Em- 
bry curvus. 

Fam. 251» Cyftineae. Juff. 

Chat. difF. Folia pl. oppolita, Ripulata. Calyx 5—5- pliyl- 
Ius. Corolla 5 -petala. Stamina 00, diltincta. Sty- 
lus X. Fructus Capfula 1— -lo -locularis, 3 — 10- val- 
vis, 00 - fpermis. Albumen farinofum. Embryo cur- 
vus aut tortus» 

Fam. 252» Bixineae. Kunth# 

Char. difF, Folia alterna, llipulata. Calyx 4-^7- phyl- 
lus, foliolis interdum connatis* Corolla 5 - p etala 
67 


Stc-innna oo , diftincta. Stylus !• Fructus CapfuLi 
aut Bacca i- loculatis, oo-fperma. Albumen carao- 
fum. Embryo curvatus. 


Fam. 253. Malvaceae. Jiiff. 

Cliar. difF. Folia alterna , Hipulata, Calyx i - phyllus, 
-5 - p.initus, ante anthefin valvatus. Corolla 5-pe- 
tali, pejtaUs ante anrliefin fpiraliter tortis. Stamina 
00, monadelplia, apice diftincta ; antlierae i-locu- 
lares. Styli oo. Fructus Capfulae 00, aut Capfula 
00 - locularis , loculis 1 — 2-fpermis, Albumen o. 
Embryo rectus. 

Fam. 254* By ttneriaceae. R, Br. 

Cliar, difF, Folia alterna, Itipulata, Calyx g^pbyllus, 
foliolis bafi connatis. Corolla 5 -petala, irregularis, 
petalis ante amheiin fpiraliter tortis. Stamina 5 — 
00, pl. monadelplia, anflieris 2- locularibus. Styli 
3 — 5. Fructus Capfula 3 — 5-locularis, 3 — 5 -val- 
vis, Albumen carnofura. Embryo rectus. 


Fam. 255- Bombaceae. Kunth. 

Cliar. difF. Folia alterna , ilipulata. Calyx i-phylluf, 
5 -partitus, laciniis ante, antlieiiii non valvatis. Co- 
rolla regularis, 5 -petala, petalis ante anthefin fpira- 
liter tortis. Stamina 5 — 00, monadelplia, apice 5- 
adelplia , antlieris x - locularibus. Styli 5. Fructus 
Capfula 5-locularis, 3 — 5 -valvis. Albumen carno- 
fum aut o. 

Fam. 256* Tiliaceae. Juff. 

Cliar. difF, Folia alterna, Itipulata, Calyx 3 — 5"pbyl- 
lus. Corolla 4 — 5 -petala, petalis integerrimis. Sta- 
mina 00 , difiiiicta , antlieris rima longitudinali de- 
hifceniibus. Styli 1. Fruotus Capfula 00 -locularis. 
Albumen carnofum. Embryo recurvus. 

Fam. 257- Elaeocarpeae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna, fiipulata. Calyx i-phyllus, 
4^ 5 - partitus. Corolla 4 — 5 “Petala, petalis lobato- 
fimbriatis. Stamina 00 , diftincta, antheris apice 

i >oro dehifcentibus. Stylus 1. Fruclus Capfula oo- 
ocularis. Albumen carnofum. Embryo erectus. 

5 * 


68 


Seties tertia* 

Fam* 258. Hyp ericine a e. Juff. 

Cliar. dilT. Folia oppoRta, pL punctata, petiolis non ar- 
ticulatis. Calyx i-phyllus, 4 — 5 -partitus, inaequa- 
lis. Corolla 4~— 5 -petala, petalis ante antheiin fpi- 
raliter tortis. Stamiila 00, pl. polyadelpha. Styli 
1 — 00. Fructus Capfula aut Bacca 00 •loeularis^ 

00 - iperma» Albumeu o* 

Fani. 259* Malpighiaceae. Juff, 

Cliar. difF. Folia oppofita. Calyx i-pLyllus, 4 — 5 * 
partitus. Corolla 5 -petala. Stamina 10, diltincta 
aut monadelpha. Styli 3, interdum coaliti. Fructus 
aut Samarae 3, connatae, i-lpermae, aut Capfula 

1 — 5- lociilaris, alata, aut Drupa nuce 5-loculari 
vel nucibus 5^ unilocularibus. Albumeu o* Em- 
bryo curvatus» 

Fam. 260 * Acerineae. Juff. 

phar. Folia oppofita. Calyx pl. i - pliylliii, $• par* 
titus. Corolla 5 -petala. Stamina 10. Stylus i. Fruc- 
tus Samarae geminatae^ pl. difpermae. Albumen o. 
Embryo tortus. 

Fam* 261 * Rhizob oleae. Dec. 

Cliar. diff. Folia oppoRta, cxRipulata. Calyx t-pkyl- 
Ius, 5~P^^ntu8. Corolla 5 -petala» Stamina 00. Styli 
4, Fructus Nuces conglutinatae > i-loeulares. 

Albumeu o. 

Fam. 262 . Hippocaltaneae. Dee. 

Char. difF. Folia oppoRta, exftipulata. Calyx 1 -^Hyllus, 
'5-paTtitus. Corolla 5-petala, Stamina 7 — R, di- 
Rincta. Stylus 1. Fructus Capfula 2-^3-loculari8, 
s— >3 -valvis^ 2^4-rperma. Albumen o. Embryo 
curvatus» 

Fam. 263* Erythroxyleae. Kunth. 

Char. diff. Folia alterna aut oppofita , fiipulata. Calyx 


69 

3 -pliyllnft S-»partitu§, Corolla 5 -petala, f^tamina 
10, mona^elplia. Styli 5, Fruetua Drupa inlperuia* 
Albumen corneum. 


Fam. 264* Hippocrateae. JufC 

Char. difF. FoHa oppo/ita. Calyx i-phyllus, 5 -parti- 
tus. Corolla 5 -petala. Stamina 5 — 5, bafi iiioiia- 
delplit. Stylus r. Fructus Capfula 5-loculari8, lo- 
culis Albumen o, 

Fam. 265* Sapindaceae. Juff. 

Char. difF, Folia alterna. Calyx 5 • 

rolla 4 — 5 -petala, Stamina g — 10, diltincta, Sty- 
lus 1, Itigmatibus 3. Fructus Capfula i— 3- iocularis, 
loculis i-spermis. Albumen p. 


Fam. 266. Meliaceae. Juff. 

Cliar. difF. Folia alterna, exftipulata, Calyx i^pliyllus, 
4 — 5 -partitus. Corolla 4 — 5 -petala, ante anthefiu 
valvata. Stamina 8 — monadelpha. Stylus i» 
Itigniate 4“^ 5 'labato. Fructus Capful.-^ 4*"’ Subocula- 
ris , - valvi$ f loculis 1 — a-fpermis, aut Drupa 

abortu i-locularis. Semina iiou alata. Albumen o« 
Fmbrjo inverfus. 


Fam. 267* Cedreleae, R. Br. 

Cliar. difF, Folia alterna, exftipulata. Calyx i-pliyllus, 
4 — 5 -partitus. Corolla 4"~ 5 - petala , ante antliefin 
valvata. Stamina 8*^*0, monadelpha. Stylus 1, 
ftigmate 4 “^ 5 *lobo. Fructus Capfula 4 — 5 -locula- 
tis, aut Drupa abortu i-locularis; loculae 00- 
Ipermac. Semina pl, alata. Albumen cavnofum. Em- 
bryo erectus, 

Fam. 268. Ampelideae. Rich. 

Cbar. difF, Folia alterna, cirrliis oppofltis ilipulat». 
Calyx fubdentatus, parvus. CoroUa 5 -petala. Sta- 
mina 5, diftiucta, petalis oppofita. Stylus 1, Fruc- 
tus Bacca a-locularis, loculis ii-fpermis. Albumen 
cornenni, 

Fam. 269: Marcgravieae. Chois. 

Char. diff. Folia alterna, exrtipulata. Calyx 4 — 7 ' 


phyllus. Corolla 5 -petala, rarius pfeudomonopetala. 
Stamina oo , diftincta. Stylus i. Fructus 'Capfula 
i-locularis, oo- valvis, ooN-fperma, Albumen o* 

Fam. 270* Guttiferae. Juff. 

Cliar. difF. Folia oppoiita , exHipulata, petiolis articu- 
latis. Calyx 2 — 6-phyllus. Corolla 4—- lo- petala , 
ante anthelin convoluta. Stamina 00. Stylus 1. 
Fructus aut Bacca 00 -locularis , aut Capfula 00- 
locularis, aut Drupa x-locularis. Albumen o* Em- 
bryo rectus. 

Fam. 271* Chlenaceae. Thouars. 

Char. difF. Folia alterna, fiipulata. Calyx 5-phyllus, 
Corolla 5 — 6 -petala, Stamina 10*— 00, monadelpha 
aut fynantbera. Stylus 1, ftigmatibus 5. Fructus Cap- 
fula 5- (rarius abortu 1-) locularif. Albumen car- 
nofum aut corneum. 

Fam. 272- Ternitroemiaceae. Mii-b. 

Cliar. difF. Folia alterna, exitipulata. Calyx 5 — 7- 
phyllus. Corolla 5 — 9 -petala. Stamina 00. Styli 
2 — 6. Fructus Capfula aut Bacca 2 — 5-loculari8^ 
oo-fperma. Albumen carnofum, rarius o* 

Fam. 273« Dilleniaceae. Juff. 

Cliar. diiF. Folia alterna aut rarius oppofita, exftipu- 
lata. Calyx i-pliyllns, 5- partitus, perliflens. Co- 
rolla 5 -petala, petalis uniferialibus. Stamina 00. 
Styli 2 — 5. Fructus Capfula aut Bacca 1 — 5-locu- 
laris. Albumen carnofum. Embryo erectus. 

-r 

Fam. 274. Magnoliaceae. Juff. 

Char. difF. Folia alterna, ftipiilata. Calyx 5 — 6- pbyl- 
liis, deciduus. Corolla 3— 00 -petala, petalis 00 -fe- 
rialibus. Stamina 00. Styli 00. Fructus ant Cap- 
fula 00 - locularis , loculis longitudinaliter dehifcen- 
tibus, aut Bacca, aut Samara 00 - locularis. Albumen 
carnofum, Ejnbryo erectus. 


Fam. 275. Anonaceae. Juff. 

Char. dilT, Folia alterna, exitipulata. Calyx i-phyl- 


71 


lii8, partitus • perfidens. Corolla 6 «petala, pe« 
talis 2 - (erialibus. Stamiiia oo. Styli oo. Fructus 
Bacca aut Capfula oo- locularis , loculis i — oo-fper- 
niis. Albumen carnofuin* Embryo erectus. 

Fam. 276» Aurantiaceae. Cornea. 

Ch«r. difT. Folia alterna, punctata. Calyx i>pliyllu«, 
3 — 3-ildu». Corolla 5>petala. Stamina 3 — 00. 
Stylus 1. Fructus Aurantium 00 • lociilare , loculis 
oo>fpermis. Albumen nullum, Embryo rectus. 

144* Iterum novus et is quidem fupremus ex 
aqua, omnium, quae terris infunt procrea- 
trice et quali parente, ad auras elFertur ordo, 
qui neque tenuis neque exiguus, fuperbo 
aequora ornat flore, apud Axabes jam coeli- 
colis facro, varias, confpicuas admirabilesque 
percurrit formas, in Hesperidum tandem de- 
nique, munere quali defunctus, torum inve- 
nilfe videtur, tanquam li laeto aliquo omine 
evolutiorem, £. v. v., plantam mytho injun- 
gere fludeat. 

145* Plantae per omnes typicae formae gra- 
dus ideam perfcrutati, ad vitae finem quibus 
legibus enitatur planta, invefligare, conati 
fumus perfpectumque nobis habemus, eam 
formarum varietate licet in diverfum trahi 
videatur, unum eundemque adlidue confe- 
ctari finem. Vitae jam tenens metam illum 
refpicit adpetitque nifus finem , promtior ad 
obitum, quam contentior impetratis. 

146* Omni vegetabilium orbe lingtila repeti- 
tur planta, claflibus ordinibusque in fyfte- 
mate, organorum plantarum in lingulis plan- 
tis, vicds fufcipientibus. Eodem modo mini, 
mum repraefentatur infinito, infinitum mi. 


72 


nimo. Rerum ubicunque eadem natura, eae- i 
dem ubique leges, idem ubilibet fpiritus \ 
animus ve, quo mundus coercetur. i' 

147* Ex plantis e jusque organorum fyitemate 
ad omnis vegetabilium orbis fyAema adCcen- 
dere, pro cognitionis anguftiis, mortales fiu- 
dent; fcientia autem ex orbis vegetabilium i 
fyitemate ad lingularum plantarum defcen* 
dit fyltema. 

148. Syltema quidem ipfum, ratione oriun- 
dum, immutabile eft; conformatio autem | 
fyllematis et characteres Itant caduntve cum | 
cognitione humana. 

149* AlieniHimum profecto dilTerenti fuit, per- 
fectum explicare fyltema ipfa hac dilTertati- 
one ; nihil aliud propolltum mihi habebam , 
quam ut rationem innuerem» qua adhibita 
fyltema indagare adgrelTus fum. 

ClarilHmi gloria Viri, deGothe, Oken» 
Nees ab Efenbeck, Fries, Reichen- 
bach, * quam ingreflus fum viam aperuere; 
utinam eorum haud indigna videantur, quae 
defendere periclitatus fum! 

loO* Rectum certe elt atque utile, ex fpeciali- 
bus inveltigare generalia; fed is tantum finis. 


* G u t h e , Y erfttclt die Mctamorphof* d<r Fflanae bh «r* 
klarcn. 1790. 

Oken, ^b^aturpliiloropliie# 1809* Kalnrgefcliichte. I. 1825- 
Kees ab Efenbeck, Handbucli der Botanik. 1820* 
Fries, Syftema orbis Vegetabilia. J. 1826- 
Eeicbenbach, Ueberficbi des Gcwaebsreichf. 1828. 


73 

ut in generalibus fpecialxa agnoscerem , mihi 
erat propolitus. 

Hac fola via, timidum quidem animo 'prae- 
fagientem , Illius vefiigia me fubfequutu- 
rum opinor, qui ex Univerfo et mundi fyfte* 
mata, et terram, et quae ab ea exoriuntur 
omnia nutu fuo evocavit. Non terris, plantis, 
animalibus folis componitur natura — omnia 
haecce extingui poflunt et evanefcent labenti- 
bus faeculis — creatis fuperior et fuperltes, 
ea libi innectens , minime ab iis originem du- 
cens, libera Itat, iicuti animus, qui, terrenis 
folutvis vinculis, in iniinitum fehinanter ro- 
vertitur. 


CURRICULUM VITAE, 

GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS JUSSU SUBJUNCTUM. 


Fridericus Ludovicus Carolu* Rudolphi, 
Ratzeburgi in Magnoducatu Megapolitano-Strelitzicnii, 
ante diem XIL Calendas Octobres Anni MDCCCI. natus, 
patre utor Guilielmo Chriftiano Ludo vico Ru- 
dolpbi, qui tum temporis Subrectoris fcholae, quae 
Ratzeburgi floret, munere fungebatur, matre deiidera- 
tiflima, Anna Aemilia Ludovica, e gente 
de Reinbardt. 

In eccleliam evangelico-lutberanam receptus, fub 
aufpiciis paternis fcbolam fupra laudatam frequentavi, 
donec pater vocatus eft eccleliae Demerneniis Paltor. 
Unica parentum progenies, exin fola patris gavifus fum 
inflitutione , cujus maxima in me merita beneficiaque 
gratiori agnofco animo, quam ut fcripto verboque ex- 
primere valeam. 

Anno MDCCCXXin. Rectore Magnifico Dr. 
Bockel, Prof. P. O. in civium academicorum Almae 
Grypbiae receptus fum numerum, atque chemiae et 
pharmaciae practicae opera navata paratus, medicinae 
hiftoriaeque naturalis fludium adgrelTus fum. Anno 


76 


MDCCCXXVI^ quo magis magisque iii literis profice- 
rem, per magnam Germaniae, proTiiiciarum Aufiriacaruru 
atque Italiae partem iter feci. Anno MDCCCXXVII, ex 
Italia redux, in Univerfitate literaria, quae Monachii 
floret, infiitutionibus academicis interfui usque ad an- 
num MDCCCXXVIIL Quo praeteri apfo in patriae re- 
giones amatiflimae reverfus, Gryphiam iterum me con- 
tuli, ubi, itudiis academicis abfolutis, — jam prius, anno 
fcilicei MDCCCXXIX., ad Doctoris Pliilofophiae gra- 
dum in Univerfitate literaria Roltochienfi promotus, 
nec non tentamine et examine rigorofo eodem anno 
Gryphiae defunctus, — • fummos in medicina et chirur- 
gia impetrarem honores, dilTcrtatione thefibusque adjec- 
tis rite defenfis. 

Quibus in curfu academico ufus fum infiitutioni- 
bus quibusque praeceptoribus academicis, quorum fumma 
de me merita benignitatemque faventem, gratifiimo non 
polfum non agnofeere animo enumerare mihi liceat 
quaefo. Sunt quas audivi praelectiones hae fere: 

Hifioriam univerfalem edocuit Prof. Dr. Gorres; 
Encyclopaediam philofophiae — Confil. aul. int. 
Prof. Dr. deSchelling; Hifioriam philofophiae 

— idemj Philofophiam transcendentalem — 

— idem, addito disputatorio converfatorioque; 
Philofophiam Kantianam — Prof. Dr. Stieden- 
roth; Philofophiam naturalem — Confil. Aul. 
Prof. Dr. Oken; Philofophiam moralem — Dr. 
Stahl; Aefiheticen — Prof. Dr. Erichfon; 
Pfychologiam — Confil. met. Prof Dr. Schubert; 
Biologiam — Confil. aul. Prof. Dr. Dollinger^ 
Phyfiologiam — Prof Dr. Rofenthal^ Anthro- 
pologiam — Dr.Kittelj Mathefin puram Alge- 
bramque — Dr. Koch^ Phyficam experimenta- 


lem Prof.Dr.Tlllt erg; Chemiam — ConllL 
aul. Prof. Dr. Fuchs; Chemiam phylicalem — 
Arcliiat. Prof. Dr, de Weigel; Hidoriam natu- 
rae ‘generalem — Prof Dr. Hornfchueh et 
Coniil. met. Prof Dr. Schubert; Aftrognofiam 
Aftronomiamque — Coiilil. mef Prof Dr. Schu- 
bert; Miiieralogiam — Arcliiat. Prof Dr. de 
W e i g e 1 ; Botanicen — Prof Dr. H o r n f c h u c li 
et Coniil. aul. Prof Dr. de Martius, quorum 
etiam demonltrationibus botanicis e35;curlionibusque 
interfui; Zoologiam — Prof Dr. Hornfchueh 
et Coniil. aul. Prof. Dr. O k e n , additis demonltra- 
tionibus zoologicis; Materiam medicam — Ar- 
chiat Prof. Dr. d e W e i g e 1 ; Odeologiam — 

Prof Dr. Schneider; Anatomiam demonltrat;- 
vam — Coniil. aul. Prof Dr. D 611 inger et Prof 
Dr. Rofentiial; Anatomiam practicam — Coniil. 
aul. Prof. Dr. Dollinger et Prof Dr, Berndt; 
Pathologiam generalem — Prof Dr. Berndt et 
Prof. Dr. Warnekros; Semioticen Prof 
Dr. Se i fert; Therapiam generalem Prof 
Dr. Berndt; Pathologiam et Therapiam fpecia- 
lein — Prof. Dr, Berndt; Pathologiam et The- 
rapiam morborum infantium — Prof Dr. Berndt; 
Chirurgiam generalem Prof Dr. Sprengel; 
Chirurgiam fpecialem Prof. Dr. Sprengel et 
Prof. Dr. Seifert; Chirurgiam morborum ollium 
^ Prof Dr. S e i f e r t ; Ophthalmologiam Prof. 
Dr. Seifert; Akologiam Prof Dr. Seifert; 
Artem obltetriciam Prof Dr, Berndt; Medi- 
cinam forenfem — Prof. Dr, Warnekros; Cli- 
nicum medicum frequentavi duceProf.Dr.Bernd t; 
Clinicnm obftetricium — Prof» Dr- BfFxndt; Cii- 


$ 


78 

aracnm ciirurgicum — Prof. Dn Spirengel et 
Pro£ Dn Bel-ndt 

Sed eheu! utinftm gratidiinl animi motuS| quos 
praeceptoribus meis maxime colendis ex intimo affero 
corde, ne lacrymis quoque misceantur dolore exprellis. 
Jam duo, quibus in arte medica quo profecerim, cum 
primis debeo, praematura morte erepti, aeterna coele- 
jftium fruuntur felifcitate. Tu, Sprengel, qui inde- 
feffa Tua indulgentia innatum mihi exemiffi fanginis 
fpectandi horrorem et fugam, qui ornatiffima Tua ora- 
tione flagrantiorem ffudii chirurgiae in animo meo cx- 
citaffi amorem; et Tu, Rofenthal, duisc qui mihi fui- 
Xti in labyrintho organismi humani. Vos, quibus, in 
intimo pectore quas habeo, gratias jam referre nequeo, 
in animo discipuli monumentum Vobis jftatuiffis aere 
perennius^ nonnili mortis tenebris obducendum! 


THESES. V^uamqiiam ipfius differtationis et forma et materia ta- 
les lintj de quibus disputetur, quamquam omnibus fere 
paragraphis fententiae continentur, attamen finis dispu- 
tationis medi(;ae cum quaefiiones pofiulare videatur ex 
arte liippocratica baufias, tliefes adjicere liceat ad me- 
dicam fpectantes artem, quas opponentibus commilito- 
nibusque bonoratiflimis perponderandas tentandasque 
oflTeram. 


1 . Pli}i:ologia medicinae fcientia auxiliaris graviffima. 

2. Plantarum dispofitio naturalis materiae medicae 
fola fructuofa. 

3. Numeri rationes in fjfiemate naturali eaedem fun^ 
quae in fjfiemate nofologico. 

4. In fjfiemate nofologico eorum, quibus actio vita- 
lis nititur, factorum fola habenda efi ratio. 

5. Vis afirorum in corpus humanum non neganda, 

6. Generatio nou exfiat aequivoca; omnis generatio 
originaria. 


80 


7. Somnua vita inverfa^ 

8. Anterethismus (Contrafiimullsmns) a Brownianismo 
reapfe non differt. 

9. Sanguini» miffiones in febre intermittente non ad- 
mittendae. 

10. Hjdrar gyrus muriaticus mitis in inflammatione 
antiplilogifficis praeferendus. 

11. Fluxus menitruorum a lunae vicibus pendet. 

12« In partu difficili vitae matris magis quam foetus 
parcendum. 

13. Syncbondrotomia rejicienda j fectio caefarea evi- 
tanda. 

14« Nulla cataractae oculi operandae metliodus omnino 
rejicienda, nulla ubique adhibenda. 


15. Ancipiti potius quam nullo remedio utendum eff. 


••'■y.^ '-,.»'• i," ; - ■. 


t.'- 

'■* ... 

■ .V 4 -' 
{• 


•jr .iMi, 


•■■ ■ * y .j-il-ai-iji .1 1^;,;) >s 6 tty; 
. i 5 . 


' f' ' ‘*''* ^ v-"Wr ^?VTi / -> '-'y 


4 4 - 
yv”' 

I ’. • ■ y ' , ' ■ ■ ’ ' ■ - r . J 

itttV'’ ,'» .'-iiijT ' ; 't.•.•y(:.'■■■^:‘^'■ • ■:I' •:••(<!» • 


^i■ 


iS ' 
l_l-) sl t?’; ; 'Ji KtJ,) '. 


f y ' / ■>• Wtrhi' • V* ^ 
t' 'I' ■ 


^ . 

. •^V . 


'• 


l-i y ,4 
'V , : •«»■-.;,! •. 


p .-A :; 


•• ^ • l-i ^ ■ 


. , .... .. ... ... .., ..y\^B-v^^yyyr 

: :,.. . ,- ■ ^ ;-yyo 

■:y..-..s.fy-;,. 4 :::' ,- :. . '.■'■.^■'y,^ ; - 

; :?:>.s. ' •-••y ^ >. ; ■ ‘y . .; ■., y »-_ 


n A .••'. ':..S'. 


n' i 'c '.■ A ■ ^■ 


■' rx' >‘jmi.- .- ' >■ t 

i.''- -■ . ( 


'/im 


m -' ■'" -1 

'u-ji-i -J . - ^ -V< 

,'^f v-'^i-!^- ' V '? 
''.-i 

•I 

!■' 

i,. 

l-